Vesti


10.sednica Skupštine

ZAPISNIK SA  DESETE SEDNICE SKUPŠTINE LOVAČKOG UDRUŽENJA ''ŠUMADIJA'',ODRŽANE DANA 29.06.2015.GODINE

 

Deseta redovna sednica Skupštine LU''Šumadija'' iz Kragujevca održana je dana 29.06.2015.godine , u prostorijama Lovačkog doma koja se nalazi na fazaneriji u Šumaricama , ul. Lovačka bb, sa  početkom u 16 ,00 časova .

 

Skupštinom, predsedava Predsednik Skupštine LU ''Šumadija'' iz Kragujevca, Radovanović Goran, koji je pohvalio uspešan rad Skupštine i Upravnog odbora , najavio je redovnu Skupštinu LU ''Šumadija'',Kragujevac za jesen na kojoj će biti raspisani izbori.

 

Prozivkom utvrđeno je da Skupštini prisustvuje  24 članova ( opravdano izostaju: Stevanović Zoran,Milivojević Zoran ,Nikolić Miroslav ,Bakić Vlastimir, Obradović Miloš) , čime postoji mogućnost za punopravno odlučivanje.

 

Prihvaćen je predloženi dnevni red :

 

DNEVNI  RED

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

2.Usvajanje redovnog finansijskog izveštaja za 2014.godinu

3.Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora udruženja između dve sednice  Skupštine sa planom aktivnosti  i prioritetnim radovima za naredni period

4.Razno

 

 

TAČKA 1.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Lovačkog udruženja ''Šumadija'',Kragujevac održane dana 25.12.2014. godine.

 

TAČKA 2.

Predsednik skupštine , Goran Radovanović pohvalio je rad Skupštine koja je imala veliki doprinos  za uspešan rad Udruženja.Pametno se investiralo ,  potezi koji su povlačeni zadnjih godina  bili su ispravni , najbolji pokazatelj za to je finansijski izveštaj.                                                                             

Posle diskusije i dodatnih objašnjenja Zimonjić Milosava, Stepanović Deska,Kandić  Miroslava, Guberinić Dragana finasijski izveštaj za 2014. godinu stavljen je na glasanje  i doneta je odluka da se na osnovu člana 11 Statuta udruženja usvaja finasijski izveštaj za 2014.godinu sa 24 glasa za.

 

TAČKA 3.

Predsednik Upravnog odbora Milosav Zimonjić podneo je izveštaj o radu Upravnog između dve sednice Skupštine , o izvršenim radovima u Udruženju kao o neophodnim aktivnostima i prioritetnim radovima u narednom periodu na kojima će se Upravni Odbor posebno angažovati.

Jednoglasno je usvojen izveštaj Upravnog Odbora.

Sekretar udruženja,Dragan Guberinić informisao je prisutne da je u toku izrada Zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu , koji treba da doprinese poboljšanju postojećeg zakona.

 

TAČKA 4.

Sveta Madžarević pohvalio je uspešan rad Skupštine , informisao je prisutne da inicijativa Skupštine LU ''Šumadija''Kragujevac  o ustanovljenju Muzeja lovstva Srbije u Kragujevcu , jednoglasno je prihvaćena na Skupštini Lovačkog saveza Centralne Srbije , takođe informisao je prisutne da će se 09.septembra održati svečanost povodom 40 godina pobratimstva sa LU ''Bakić'' foča , tim povodom urađena je monografija o ovom prijateljstvu pod nazivom '' Zauvek prijatelji''.

 

Radni deo Skupštine završen je  u 17 časova i 45 minuta.

 

Zapisnik vodila : Ljiljana Gačević                              Predsednik Skupštine :                                                                                               Goran Radovanović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU