Vesti


CENOVNIK ODSTRELA DIVLJAČI

Na osnovu odredbi: člana 8 stav 2. člana 66. stav 2. Zakona o divljači i lovstvu, (Sl. gl. RS br. 18/10) i  člana 34. Statuta Lovačkog udruženja Šumadija, a u skladu sa odredbom člana 2. stav 1. i člana 7. Pravilnika o proglašenju lovostajem zaštićenih vrsta divljači, trajanju lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači u otvorenim i ograđenim lovištima, ograđenim delovima lovišta i poligonima za lov divljači, kao i merama zaštite  regulisanja brojnosti populacija trajno zaštićenih i lovostajem zaštićenim vrsta divljači (Sl. gl. RS br. 75/10) člana 42 Pravilnika o gazdovanju lovištem“ Lepenica“, Upravni odbor  Lovačkog udruženja ''Šumadija“  Kragujevac na sednici održanoj 01.04.2015. godine donosi:


C E N O V N I K

ODSTRELA DIVLJAČI, MESA ODSTRELJENE DIVLJAČI, USLUGA U LOVU I CENA ŽIVE DIVLJAČI U LOVIŠTU
„ LEPENICA“

I  OPŠTE ODREDBE:

1. Ovaj cenovnik je akt kojim Lovačkoudruženje „Šumadija“ određuje cene odstrela divljači, mesa odstreljene divljači, usluga u lovu i cena žive divljači u lovištu „Lepenica“ za lovnu 2015/2016godinu.


2. Cena odstrela krupne divljači  sa trofejom određuje se na osnovu:
Vrednosti trofeja po važećim merilima Međunarodnog  saveta za lovstvo i divljač (CIC):

Divlji vepar (trofej u vrednosti do 130,00 CIC poena)
Srndać (trofej u vrednosti do 150,00 CIC poena)

Vrednost trofeja po koji imaju merne elemente , vrši se na osnovu formula utvrđenih od strane CIC-a, a u skladu sa važećim propisima . Divljač čiji trofej nema merne elemente , odnosno trofeji koji se ne mogu oceniti (divlji vepar koji nema jedan sekač, a isti je oštećen ili nedostajući usled dejstva prirodnih faktora; srndać čiji je trofej deformisan usled genetskih ili hormonalnih poremećaja –perika, tulipansko rogovlje, kao i rogovlje u bastiu ili rogovlje sa nedostajućom granom) se naplaćuje mimo ovog predloga cenovnika, u dogovoru korisnika lovišta sa lovcem, pre ili neposredno nakon odstrela;

    Cena odstrela divljači sa trofejom koji je manji od graničnih vrednosti iskazanih u prethodnom stavu mora da bude uslađena sa vrednošću iskazanom u izdatoj dozvoli za lov, iz odstupanje od najviše +/- 10%. Cena odstrela divljači sa trofejom koji je veći od graničnih vrednosti iskazanih u prethodnom stavu , mora da bude usklađena sa vrednošću iskazanom u izdatoj dozvoli za lov, iz odstupanje od najviše +/- 5%, uz prethodni dogovor.

      Ranjavanje divljači naplaćuje se samo kod krupne divljači i to:
Trofejna divljač: 50% vrednosti trofeja na osnovu procene
             stručnog pratioca , a ako se ranjena divljač pronađe lovac plaća ra
           zliku do pune cene vrednosti trofeja; dok se ranjena divljač bez
           trofeja plaća 100%

3. Cena mesa odstreljene krupne divljači obračunava se posebno , na osnovu težine mesa u koži (kod srneće divljači bez glave, utrobe i nogu, a kod divljih svinja bez utrobe) .
4. Cene odstrela sitne divljači ( iskazana za celu jedinku u koži ili perju) iskazuje se posebno za svaku vrstu sitne divljači

5. Pojedinačno iskazane vrednosti u cenovniku su neto iznosi, iskazani u evrima (EUR): Faktura se iskazuje u dinarima, primenom srednjeg kursa NB Srbije EUR/ DIN. na dan fakturisanja .

6. Lovačko udruželje „Šumadija“ na iskazane neto iznose u cenovniku obračunava PDV u skladu sa propisima koji važe u vreme fakturisanja.

7. Ugovorom o pružanju lovno-turističkih usluga, zaključenim između LU ''Šumadija'' i turističke agencije, utvrđuje se provizija za usluge turističke agencije. Plaćanje provizije vrši se  po fakturi koju ispostavlja turistička agencija, u skladu sa propisima o PDV-u.
8. LU' 'Šumadija“ može odobriti popust na usvojene cene prema potrebi.
9. Članu lovačkog udruženja, koji redovno izmiruje obaveze prema udruženju, u vidu članarine i druge obaveze utvrđene godišnjim planom gazdovanja ili drugim aktom udruženja, odobrava se popust od 70% na cene trofeja i mesa krupne divljači. Na sitnu divljač odobrava se popust 80%,a za odstrel šakala , lisice, kune, sive vrane, gačca odobrava se popust 100%.

            Odlukom Upravnog odbora za članove LU 'Šumadija“'' mogu se utvrditi akontativne uplate za odstrel divljači, koje se vrše istovremeno sa uplatom članarine , a koja se odnosi na sitnu divljač.
            Ukoliko se uplata odstrela vrši akontativno, obavezno se u knjigovodstvu vodi posebna evidencija za ovu namenu a posebno se vodi uplata propisane - određene članarine.
 
            Ukoliko je LU u PDV-u zaračunava i PDV na uplaćenu akontaciju, odnosno skida se sa konta akontativne uplate.
     
            Akontativna uplata važi za lovnu godinu.
            Neiskorišćen deo akontative uplate svakog meseca se prenosi na naredni mesec.
            Na kraju lovne godine ukupan neiskorišćen deo akontativne uplate se raspoređuje na izvršeni odstrel iz ove namene po nalogu za knjiženje.

            Popust za članove LU iskazan je pojedinačno za svaku stavku u Cenovniku i u Finansijskom planu Gazdovanja lovištem.

CENOVNIK 2015./16.GODINA

 

 

EUR

EUR

do

69.99 CIC

100,0

-

70,00 CIC

79,99 CIC

150,0

-

80,00 CIC

89,99 CIC

200,0

+ 10,00/1CIC

90,00CIC

104,99 CIC

300,0

+15,00/1CIC

105,00CIC

114,99 CIC

525,0

+20,00/1CIC

115,00CIC

129,99 CIC

825,0

+25,00/1CIC

130,00 CIC

149,99 CIC

1.200,0

+30,00/1CIC

Odstrel srne

 

60,00

 

Odstrel laneta

 

40,00

 

Cena mesa srndaća merenog bez glave , utrobe i nogu iznosi 4E/KG

CENE USLUGA U LOVU- PO DOGOVORU

STRUČNI PRATILAC 20 EURA ; ORGANIZACIJA LOVA 25 EURA

ZA ČLANOVE UDRUŽENJA ŠUMADIJA ODOBRAVA SE POPUST NA CENE U KOMERCIJALNOM LOVU OD 30%

CENE ZA ČLANOVE UDRUŽENJA

 

 

 

RSD

RSD

do

69,99 CIC

3600,00

-

70,00CIC

79,99 CIC

5400,00

-

80,00CIC

89,99 CIC

7200,00

360,00/1CIC

90,00CIC

104,99 CIC

10800,00

540,00/1CIC

105,00CIC

114,99 CIC

18900,00

720,00/1CIC

115,00 CIC

129,99 CIC

29700,00

900,00/1CIC

130,00CIC

149,99 CIC

43200,00

1080,00/1CIC

Odstrel srne

 

2160,00

-

Odsrel laneta

 

1440,00

-

Cena mesa srndaća merenog bez glave, utrobe i nogu iznosi 144,00rsd/kg

Ranjavanje krupne divljači naplaćuje se : trofejna divljač 50% vrednosti trofeja na osnovu procene stručnog lica ( stručnog pratioca) , a ako se ranjena divljač pronađe lovac plaća razliku do pune cene vrednosti trofeja; dok se ranjena divljač bez trofeja naplaćuje 100%

-PDV na cenu trofeja iznosi 20%, a na cenu mesa 10%

 

CENE ODSTRELA SA TROFEJOM DIVLJA

SVINJA

 

 

EURA

EURA/CIC

 

DO 79,99 CIC

100,00

+ 0,0/1CIC

OD 80,00CIC

DO 89,99 CIC

120,00

+ 0,0/1CIC

OD 90,00 CIC

DO 99,99 CIC

200,00

+ 0,0/1CIC

OD 100,00 CIC

DO 109,99 CIC

300,00

+ 10,0/CIC

OD 110,00 CIC

DO 114,99 CIC

400,00

+ 20,0/CIC

OD 115,00 CIC

DO 119,00 CIC

500,00

+ 30,0/CIC

OD 120,00 CIC

DO 129,99 CIC

650,00

+ 40,0/CIC

 

Cena mesa 2 Eura/kg

CENE ZA ČLANOVE UDRUŽENJA

 

 

 

RSD

RSD/CIC

 

DO 79,99 CIC

3600,00

-

OD 80,00 CIC

DO 89,99 CIC

4320,00

-

OD 90,00 CIC

DO 99,99 CIC

7200,00

-

OD 100,00 CIC

DO 109,99 CIC

10800,00

360,0/1 CIC

OD 110,00 CIC

DO 114,99 CIC

14400,00

720,0/1 CIC

OD 115,00 CIC

DO 119,99 CIC

18000,00

1080,0/1 CIC

OD 120,00 CIC

DO 129,99 CIC

23400,00

1440,0/1 CIC

Odstrel krmače preko 60kg

 

 

 

2160,00

 

Odstrel prase i nazime do 59,99kg

 

 

 

1440,00

 

 

Ranjavanjekrupne divljači naplaćuje se : trofejna divljač 50% vrednost trofeja na osnovu procene stručnog lica (stručnog pratioca), a ako se ranjena divljač pronađe lovac plaća razliku do pune cene vrednosti trofeja; dok se ranjena divljač bez trofeja naplaćuje 100%

 

Cena mesa 72,00 rsd/kg

-PDV na cenu trofeja iznosi 20%, a na cenu mesa 10%

-Iskazane cene u tabeli za članove udruženja su cene koje će biti fakturisane u iznosima koji su iskazani u tabeli.

L.U.“ŠUMADIJA“ KRAGUJEVAC

 

CENE ODSTRELA SITNE DIVLJAČI

 

Vrsta divljači

 

Zec

33,00 EURA

Fazan

11,00EURA

Prepelica,grlica, gugutka

2,5EURA

Divlja patka gluvara,zviždara,kržu.

10,00EURA

Divlji golubgrivnaš

6EURA

Vuk

100EURA

Šakal

30EURA

Lisica

20EURA

Divlja mačka

20EURA

Jazavac

20EURA

Kuna belica,kuna zlatica

10EURA

Jastreb kokošar

5EURA

Siva vrana,svraka, sojka,gačac

2,5EURA

 

CENE USLUGA U LOVU

 

Vrsta usluge

Jedinica mere

Cena po jed.mere

Organizacija lova

Jedan izlazak

25EURA

Organizacija lova sitna divljač

Lovni dan

15EURA

Stručni pratilac

Jedan izlazak

20EURA

Prevodilac

Lovni dan

30EURA

Korišćenje lovačkog psa

Lovni dan

15EURA

Korišćenje ter.vozila

 

40EURA

 

 

 

 

 

L.U.“ ŠUMADIJA“ KRAGUJEVAC

 

 

 

 

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU