Vesti


ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

На основу Одлуке о давању у закуп непокретности путем прикупљања писмених понуда Управног одбора ЛУ Шумадија  од 05.12.2017. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности  објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 

 

ИЗДАЈЕ СЕ  поступком прикупљања писмених понуда, и то

 

:

 1. Пословни простор : бифе површине 49,2m², поплочани плато испред објекта са десне стране,гледајући од улаза , са ул. Светозара марковића 17, за коришћење летње баште,WC и магацин, за обављање угоститењске делатности.                                                                  Почетна цена за закуп је 600 еура месечно по продајном курсу НБС на дан уплате.

 

 1. Пословни простор: канцеларија у приземљу објекта површине 25m².

Почетна цена за закуп је 100 еура месечно по продајном курсу НБС на дан уплате.

 

 • Учесници овог јавног огласа у поступку прикупљања писмених понуда који су до сада користили пословни простор 1. и 2. овог огласа морају измирити све финансијске обавезе које су проистекле по уговору о закупу пре датума отварања понуда у супротном се понуда неће сматрати ваљаном и неће се разматрати .
 • Пословни простор се издаје за обављање трговинске или угоститељске делатности;
 • Пословни простор се издаје на период од пет година;
 • Понуда која се доставља обавезно садржи:
 • - износ закупнине која се нуди
 • - назнаку пословног простора за који се конкурише
 • - за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана
 • - за предузетнике: име и презиме предузетника, извод из регистра надлежног органа и порески индентификациони број, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње
 • - за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
 • Понуда се подноси Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у затвореној коверти, са јасном назнаком на коју се непокретност односи.
 • На полеђини коверте наводи се назив подносиоца понуде, са адресом и контакт телефоном;
 • Понуда поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се непокретност односи, сматраће се неуредном, односно непотпуном и као таква ће бити одбачена;
 • Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку отварања понуда и исте се одбацују;
 • Понуда је неблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног у огласу;
 • Понуда се сматра непотпуном ако нема прописану обавезну садржину, ако нису положене све тражене исправе, односно ако не садржи све потребне податке и доказе предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу;
 • Пословни простор се даје у закуп лицу које понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу.Уколико се у поступку прикупљања понуда деси да је више лица - понуђача дало исту понуду простор ће се дати у закуп лицу које понуди бољу гаранцију и начин плаћања.
 • Уколико изабрани закупац не приступи закључењу уговора о закупу у року од 8 дана закључење уговора ће се понудити првом наредном понуђачу.
 • Комисија задржава право да не изабере понуду ни једног понуђача уколико сагледа да је то у интересу ЛУ Шумадија.
 • Ако се први поступак прикупљања писмених понуда прогласи неуспелим, други поступак ће се спровести у року од 15 дана;
 • Правно односно физичко лице коме је пословни простор дат у закуп обавезно је да: користи пословни простор у складу са наменом која је утврђена уговором; не даје пословни простор у подзакуп, односно не уступа га на коришћење; у уговорном року плаћа закупнину; плаћа трошкове коришћења пословног простора (електрична енергија, грејање, друге комуналне услуге); сноси трошкове текућег одржавања, хитних интервенција, коришћења заједничких просторија и комуналних услуга, као и инвестиционог одржавања сразмерно квадратури пословног простора; чува и одржава уређаје, апарате и другу опрему са којом је пословни простор дат у закуп; преда пословни простор по истеку времена закупа у исправном стању; надокнади штету насталу у пословном простору и опреми која му је предата на коришћење, осим оне настале услед редовне употребе;
 • Закупац може извршити адаптацију пословног простора односно изводити радове на закупљеној непокретности који имају карактер инвестиционог одржавања искључиво на свој терет и без накнадног потраживања само уз претходну сагласност даваоца добра у закуп и предходно добијену писмену сагласност за извођење радова од стране Завода за заштиту споменика културе РС.
 • Након извођење радова инвестиционог одржавања, Закупац доставља Управном одбору Удружења целокупну документацију која је пратила извођење радова.
 • Закупац је у обавези да добије сагласност закуподавца и за све радове на отвореном простору – тераси, травњаку и сл. уз претходно добијене сагласности надлежних градских служби и органа.
 • Заинтересована лица ради разгледања пословног простора, као и додатних информација и обавештења могу се обратити Стручној служби Удружења, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, на тел. 034 333 100.
 • Писмене понуде се достављају од дана објављивања на огласној табли ЛУ Шумадијаодносно од 28.12.2017. године, а најкасније до 11.01.2018. године  на адресу ЛУ Шумадија Крагујевац, ул.Светозара Марковића 17– Комисија за спровођење поступка давања у закуп , препоручено поштом или предајом у просторијама Удружења са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“;
 • Отварање понуда обавиће се дана 15.01.2018. године са почетком у 12 часова.
 • Оглас ће бити објављен на огласној табли ЛУ Шумадија, сајту Удружења www.lusumadija.rs и у средствима јавног информисања са територије општине Крагујевац

 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU