Vesti


ČLANARINA ZA LOVNU 2014/2015.godinu

Članarina za REDOVNE ČLANOVE IZNOSI  9.000,00 DINARA
Uplata članarine vršiće se u četiri  rate zaključno sa 30.04.2013. godine :


I rata do 31.01.2014. godine u iznosu 2.250,00 dinara
II rata do 28.02.2014. godine u iznosu 2.250,00 dinara
III rata do 31.03.2014. godine u iznosu 2.250,00 dinara
IV rata do 30.04.2014. godine u iznosu 2.250,00 dinara

      -     uplata do 31.01.2014. godine je u fiksnom iznosu
za sve iznose koji se ne uplate u roku ( kraj meseca : februar,mart, april) vršiće se uvećanje iznosa za 10%
sve neizmirene uplate od 01.05.2014.godine uvećavaju se 10% za svaki mesec , a najviše 12. 600,00 dinara

- NOVI ČLANOVI koji se prvi put učlanuju u Lovačko udruženje ’’Šumadija’’uplaćuju članarinu u iznosu 15.000,00 dinara

- POVRATNICI  lovci koji su već bili članovi Lovačkog udruženja ’’Šumadija’’ , uplaćaju članarinu od 12.000,00 dinara

- POČASNI ČLANOVI plaćaju  članarinu 5.000,00 dinara , do kraja aprila 2014. godine,
 

- POMAŽUĆI ČLANOVI , koji ne  žele da prekinu članstvo u udruženju plaćaju članarinu u iznosu 4.000,00 dinara .

- PRIPRAVNICI u narednoj godini plaćaju 4.000,00 dinara do polaganja na ime troškova ( knjige , troškovi polaganja, diplome ) a po položenom lovačkom ispitu uplaćuju članarinu kao redovni članovi .

- ŽENE LOVCI   plaćaju članarinu u vrednosti lovne karte  .

Članovi LU ’’Šumadija’’ su u obavezi da odrade:
Tri ( 3) dnevnice u lovištu
(1) učešće u lovu na predatore

U sličaju ne mogućnosti odrađivanja dnevnice uplaćuje se 1500,00 dinara do 31.03.2014.godine


Obaveštenje : lovac treba da poseduje samo jenu lovnu kartu, lovna karta nema veze sa članstvom u lovačkom udruženju , jedna lovna karta važi na teritoriji cele Srbije.     

Sa prihvatanjem predložene članarine za 2014/2015 godinu LU ’’Šumadija’’ bi investirala najbitnije radove i isfinansirala veće troškove kao što su :

izvršila blagovremeno ugovaranje i nabavku fazanskih pilića za lovište i komercijlni lov
izvršila povraćaj novačanih sredstava za projekte sekcija koje bi prihvatio UO Udruženja a tiče se isključivo izgradnje lovno tehničkih objekata u sekcijama u vrednosti 1 000,00 dinara po spiskovima sekcija redovnih lovaca 
izvršila redovna iplata ličnih dohodaka zaposlenih
izvršila blagovremena uplata ministarstvu za lovne karte
izvršila blagovremena uplata naknade za lovom zažtićene divljači
izvršila uplata članarine LSCS ( osiguranje lovaca , lovačke novine ,izrada planskih dokumenata , organizacija lovačkih ispita )
izvršila uplata osiguranja za štete na usevima pričinjene od divljači

Izdvojena su samo neka od većih obaveza u 2014/2015 godini , ostatak obaveza koje nisu ništa menje značajna za normalan rad Udruženja su prikazana rasčlanjena u tabelarnom prikazu i urađena su na bazi prethodne godine uzevši u obzir i inflaciju kao i rast cena u 2013. godini.

        LU ’’Šumadija’’
        s.r. Zimonjić Milosav

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU