Vesti


Odluka o izdavanju kapaciteta fazanerije

Na osnovu člana 11 i člana 20 Statuta Lovačkog udruženja Šumadija ,Kragujevac na sednici održanoj dana 19.06.2014. Skupština donosi sledeću:


O D L U K U

1. Ovlašćuje se Upravni odbor Lovačkog udruženja Šumadija da može pristupiti postupku izdavanja proizvodnih kapaciteta na fazaneriji u Šumaricama objekti (Inkubatorska stanica, Objekat fazanerije, volijere i magacin za smeštaj hrane.
Proizvodni kapaciteti se izdaju na period do pet godina po najpovoljnijim uslovima koji budu postignuti i u skladu sa Zakonom.

 


O b r a z l o ž e nj e

 

Odluka se donosi u skladu sa zaključkom Skupštine od 26.06.2012.godine i odlukom Skupštine od 29.04.2013. godine kojima se za dalje postupanje u radu fazanerije traži saglasnost i odluka Skupštine

 

Dana 19.06.2014.                                          Predsednik Skupštine L.U.Šumadija
Br: 220/14                                                              s.r. Goran Radovanović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU