Vesti


Odluka o izdavanju nepokretnosti u zakup

Na osnovu člana 34 Statuta Lovačkog udruženja Šumadija, Odluke Skupštine udruženja od dana 19.06.2014. godine a Upravni odbor Udruženja na svojoj sednici od dana 23.06.2014. godine donosi sledeću:


O D L U K U
o izdavanju nepokretnosti u zakup


1.Pokreće se postupak izdavanja u zakup poslovnog prostora na fazaneriji u Šumaricama koji se sastoji iz:
- zidanog objekta sa nastrešnicama i terasom u ukupnoj površini od 963m² (objekat inkubatorske stanice, prostorija za prihvat fazanske piladi, čuvanje fazanske jaja, kancelarije i mokrog čvora).
- zidanog magacina za smeštaj hrane u površini od 59m²
- volijera za prihvat fazana ograđenih i pokrivenih žičanim pletivom u ukupnoj površini od 1ha84a i 400m² pokrivenih nastrešnica.
2.Objekti iz tačke 1. Odluke izdaće se u zakup na period ne kraći od 3 godine niti duži od 5 godina.
3.Postupak izdavanja predmetnih objekata sprovešće Komisija koju formira Upravni odbor posebnom odlukom.
4.postupak izdavanja predmetnih objekata sprovešće se prikupljanjem najpovoljnijih ponuda koje ne mogu biti niže od 735 eura u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu NBS na mesečnom nivou.
5.U zakupnom periodu budući zakupac ima obavezu da za obavljanje poslova na fazaneriji i to u poslovima prihvatanja i čuvanja fazanske piladi, na zakupljenom dobru , angažuje jednog radnika zakupodavca Antić Miru, kao i da preuzima plaćanje neto zarade za preuzetog radnika , kao i plaćanje obaveznih poreza i doprinosa koji proističu iz radnog odnosa, tako što će obračunatu bruto zaradu za svaki mesec uplaćivati zakupodavcu na tekući račun.
6. Zakupac se obavezuje da zakupodavcu plaća sve mesečne komunalije koje podrazumevaju utrošak: vode, električne energije, i dr. odmah po dobijanju računa od zakupodavca.
7.Zakupac je u obavezi da u zakupljenom dobru u periodu zakupa obavlja delatnost uzgoja fazanske divljači.
Zakupac u zakupljenom dobru ne može preduzimati nikakve radnje kojima ugrožava objekte i prostor koji nije predmet zakupa.
8.Ceo postupak izdavanja bliže je definisan Odlukom o postupku i načinu iuzdavanja poslovnog prostora LU.Šumadija iz Kragujevca usvojeno posebnom Odlukom Upravnog odbora koja je objavljena na sajtu uduženja.
9.Zakupac je u obavezi da u ponudi definiše oblik garancije za uredno izmirivanje obaveza po zaključenom Ugovoru , koji ne može biti niži od šest iznosa mesečnog zakupa.
10.Sve eventualne nepoznanice sadržane su u Odluci o načinu i postupku izdavanja poslovnog prostora fazanerije ili će biti definisane u direktnom dogovoru zakupodavca i zakupca.
11.Podnosilac ponude je obavezi da ponudu dostavi u skladu sa čl.11 Odluke o postupku i načinu izdavanja nepokretnosti u zakup.
O datumu , mestu i vremenu otvaranja ponuda svi zainteresovani biće obavešteni preko oglasne table i sajta Udruženja.
12.Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je ponuđeni iznos mesečnog zakupa ponuđenog prostora.
13.Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće objavljena na sajtu Udruženja i oglasnoj tabli.
14.Krajnji rok za podnošenje ponuda je 7 dana od dana objavljivanja na sajtu Udruženja.
Ponude dostaviti u zatvorenom i zapeečaćenom kovertu lično na adresu Svetozara Marković 17 34000 Kragujevac, sa naznakom „Ne otvarati – ponuda za zakup“ ili preporučeno putem pošte.
15.Ovu Odluku objaviti na sajtu udruženja, oglasnoj tabli i sredstvima informisanja.


Adresa sajta: www.lusumadija.rs e-mail: lovcisumadije@gmail.com

Telefon-faks: 034-333-100


Br: 224/14                                                        Predsednik Upravnog odbora
23.06.2014.                                                              s.r. Milosav Zimonjić

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU