Vesti


Odluka o postupku i načinu izdavanja nepokretnosti u zakup

I OSNOVNE ODREDBE


Član 1
Ovom odlukom uređuje se način i postupak davanja u zakup poslovnog prostora čiji je vlasnik – korisnik LU ’’ Šumadija ’’  iz Kragujevca.


Član 2
Svakom odlukom o davanju  nepokretnosti u zakup treba definisati o kojoj je nepokretnosti reč I u kom obimu se izdaje.


Član 3
Postupak davanja u zakup sprovodi Komisija za davanje poslovnog prostora u zakup (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje Upravni odbor Udruženja lovačkog društva. Komisija se sastoji od predsednika i 4 člana.
Komisija iz stava 1. ovog člana objavljuje  oglas  za prikupljanje pisanih ponuda, otvara ponude i utvrđuje predlog najpovoljnijeg ponuđača.
Stručne poslove oko raspisivanja oglasa, pripreme odluke o davanju u zakup fazanerije, zaključenja ugovora o zakupu kao i praćenje zaključenog ugovora vršiće stručna služba LU “Šumadija”.


Član 4
Odluku o davanju u zakup  po sprovedenom postupku na predlog Komisije  donosi UO Udruženja.


Član 5
Svaka odluka o davanju nepokretnosti u zakup mora sadržati period na koji se izdaje.

Član 6
Svaki zakupac se ugovorom o davanju nepokretnosti u zakup mora obavezati kojom će se delatnošću  u periodu trajanja zakupa  baviti
Zakupac može obavljati i druge sporedne delatnosti na zakupnom dobru isključivo  uz pisanu saglasnost UO LU “Šumadija”.

Član 7
Početnu visinu zakupnine utvrđuje UO LU “Šumadija”.
Početni iznos mesečnog iznosa  zakupnine ne može biti manji od godišnjih fiksnih troškova dobra koje se izdaje u zakup.
Početni iznos zakupnine se iskazuje u novčanom iznosu i vezuje se za srednju vrednost I odnos dinar – euro.


II NAČIN I POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA


Član 8
Nepokretnosti se mogu  dati u zakup isključivo prikupljanjem pisanih ponuda nakon objavljivanja Odluke o davanju nepokretnosti u zakup uz predhodno definisanje najniže ponuđene sume na mesečnom nivou.


Član 9
Postupak prikupljanja pisanih ponuda sprovodi Komisija putem oglasa koji se objavljuje na sajtu Udruženja, objavljivanjem u najmanje jednom štampanom mediju I objavljivanjem na oglasnoj tabli udruženja. 


Član 10
Oglas za prikupljanje pisanih ponuda treba da sadrži:
- podatke o poslovnom prostoru koji se izdaje u zakup,
- najnižu cenu zakupa na mesečnom nivou
- minimalan iznos garancije u smislu redovnog izmirivanja ugovorenoih obaveza zakupca
- vreme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
- rok za dostavljanje ponude,
- sadržaj uredne ponude iz člana 12. ove odluke,
- način dostavljanja ponude,
- adresa na koju se ponude upućuju,
- datum, mesto i vreme otvaranja pisanih ponuda,
- kriterijume za izbor najpovoljnijeg ponuđača,
- način obaveštavanja o izboru zakupca.

Član 11
Uredna ponuda sadrži:
- sve podatke o podnosiocu prijave (za preduzetnike: ime i prezime, adresu i matični broj, kopiju rešenja o obavljanju delatnosti, poreski identifikacioni broj; za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu u registar kod nadležnog organa, poreski identifikacioni broj), punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,
- izava o prihvatanju uslova iz člana 6 ove odluke
- ponuđeni mesečni iznos zakupnine za zakupno dobro koji ne može biti manji od početne visine zakupnine iz oglasa za prikupljanje pisanih ponuda.
Ponude se mogu dostaviti:
- preporučeno poštom,
- direktno u sedištu LU “Šumadija”
Ponude se dostavljaju u zatvorenom kovertu sa naznakom "Ponuda za poslovni prostor-ne otvaraj".


Član 12
Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača su:
- visina zakupnine,
- spremnost ulaganja, sopstvenih sredstava ponuđača u adaptaciju poslovnog prostora.
Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina zakupnine.
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine, prednost ima onaj ponuđač koji je spreman da uloži veća sopstvena sredstva u adaptaciju poslovnog prostora.


Član 13
Predsednik Komisije u prisustvu članova Komisije i ponuđača otvara ponude, u vreme i na mestu označenom za otvaranje ponuda u oglasu, utvrđuje predlog najpovoljnijeg ponuđača i isti dostavlja Odeljenju za imovinske poslove i opštu upravu. O radu Komisije vodi se zapisnik.
Ukoliko niko od ponuđača ne pristupi otvaranju ponuda, Predsednik Komisije u prisustvu članova Komisije otvara ponude.
Ponude prispele posle isteka roka za dostavljanje, ponude u nezatvorenoj koverti i ponude koje ne sadrže sve podatke iz člana 11 ove Odluke neće se razmatrati.


Član 14
Stručna služba LU “Šumadija” izrađuje tekst predloga odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i isti dostavlja UO “Šumadija”.
UO LU “Šumadija” donosi odluku o davanju u zakup poslovnog prostora.


Član 15
Učesnik javnog oglasa koji je nezadovoljan odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora, može podneti prigovor Skupštini LU “Šumadija” u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o davanju u zakup poslovnog prostora.
Odluka LU “Šumadija” doneta po prigovoru je konačna.


Član 16
Na osnovu konačne odluke o davanju poslovnog prostora u zakup UO LU “Šumadija” -Predsednik UO zaključuje Ugovor o zakupu  sa izabranim zakupcem koji sadrži sledeće:
- obavezu zakupca da u roku od 3 dana od zaključenja Ugovora o zakupu uplati garantni iznos odnosno dostavi menicu, depozit ili drugi vid obezbeđenja koji će biti vraćen nakon isteka Ugovora o zakupu ili iskorišten za izmirenje poslednjih obaveza po Ugovoru.
- obavezu zakupca da poslovni prostor vrati u stanju u kome ga je primio osim u slučaju kada je zakupac uložio sopstvena sredstva u adaptaciju poslovnog prostora saglasno ugovorenim obavezama,
- Uložena novčana sredstva na rekonstrukciji, adaptaciji, investicionom održavanju objekata datih u zakup UO LU “Šumadija” mogu biti priznata na ime izmirenja zakupa , a na osnovu prethodne slaglasnosti UO LU “Šumadija” za inevstione radove i izvršenom stručnom nadzoru i prijemu radova od strane komisije koju bi imenovao UO LU “Šumadija” za konkretanu investiciju.
- obavezu zakupca da po ispostavljenim računima plaća troškove: vode, električne energije, grejanja, smeća, građevinskog zemljišta i druge troškove korišćenja poslovnog prostora,
- zakupljeni poslovni prostor se ne može davati u podzakup ili korišćenje drugom licu bez predhodne saglasnosti zakupodavca.
- Ugovorom o zakupu obavezno predvideti obavezu zakupca da zakupno dobro održava sa pažnjom dobrog privrednika – domaćinakao I obavezu da nakon isteka zakupa isto vrati – ostavi u stanju koje ne može biti lošije od stanja pre početka zakupa.


                                                                      LU ‘’ Šumadija ‘’
                                                                Predsednik Upravnog odbora
                                                                     s.r. Milosav Zimonjić

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU