Vesti


Odluka o razročavanju sredstava

Na osnovu člana 11. i člana 20. Statuta Lovačkog udruženja Šumadija, Kragujevac na sednici održanoj dana 19.06.2014. Skupština donosi sledeću:


O D L U K U

1. Ovlašćuje se Upravni odbor Lovačkog udruženja Šumadija-Predsednik Upravnog odbora Milosav Zimonjić da raskine Ugovor o namenski oročenim sredstvima u iznosu od 847.192,00 dinara.
2. Ovlašćuje se Upravni odbor da razročena sredstva iz tačke 1 upotrebi isključivo za adaptaciju i promenu namene stambenog objekta- lovačkog doma na fazaneriji u Šumaricama.

 

O b r a z l o ž e nj e


Sredstva iz tačke 1. Odluke oročena su namenski u cilju finansiranja izgradnje lovačkog doma na lokalitetu fazanerije u Šumaricama. Kako do danas pomenuta sredstva nisu aktivirana , niti se počelo sa izgradnjom lovačkog doma , Skupštini se predlaže da se pristupi adaptaciji postojećeg stambenog objekta- lovačkog doma i prema već dostavljenoj specifikaciji u materijalu Skupštine,
kako bi se objekat adaptirao i izveli radovi na promeni namene pomenutog objekta.


Dana 19.06.2014.                                    Predsednik Skupštine L.U.Šumadija
Br.219/14                                                      s.r. Goran Radovanović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU