Vesti


Odluka Upravnog odbora o dopunskim sredstvima

Upravni odbor Lovačkog udruženja ''Šumadija'',Kragujevac, na sednici od 14.10.2014.godine , a na osnovu člana 34, Statuta Lovačkog udruženja ''Šumadija'' Kragujevac, doneo je

 

O D L U K U

 

Odobrava se iznos od 500.000,00 dinara dopunskih sredstava na ime završetka građevinskih radova na adaptaciji i dogradnji lovačkog doma na lokaciji fazanerija u Šumaricama .

Iznos iz prethodnog stava odobrava se preko iznosa od 847.192,00 dinara razročenih sredstava po odluci Skupštine od 19.06.2014.godine.

 

 

LU ''Šumadija''

s.r. Milosav Zimonjić

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU