Vesti


OGLAS ZA PRODAJU FREZE IMT 506

Na osnovu Odluke Upravnog odbora , a po predlogu Komoisije za popis i prodaju opreme stavljene van upotrebe i na osnovu Zapisnika o otvaranju prispelih ponuda po prethodnom oglasu Lovačko udruženje Šumadija ponovo raspisuje :

 

O G L A S

za prodaju opreme koja je stavljena van upotrebe

 

Freza IMT 506 početna cena u € 65

 

Po sprovedenom postupku otvaranja ponuda dana 02.09.2014. ponuđene su dve iste cene za kupovinu freze u iznosu od 65€ , pa se posupak ponavlja.

Uplata kupoprodajne cene biće obračunata po srednjem kursu NBS u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

O datumu i mestu otvaranja ponuda svi zainteresovani biće obavešteni na sajtu udruženja.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 7 dana od dana objavljivanja na sajtu udruženja.

Ponude dostaviti u zatvorenom i zapečaćenom kovertu na adresu Svetozara Markovića 17 34000 Kragujevac, sa naznakom „ Ne otvarati“

 

Adresa sajta : www.lusumadija.rs                     telefon:034-333-100

L.U.Šumadija

Sr Milosav Zimonjić

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU