Vesti


Pravilnik o počasnim članovima

Skupština Lovačkog udruženja“Šumadija“u Kragujevcu ,je na svojoj sednici od 19.06.2014. godine na osnovu Statuta Lovačkog udruženja „Šumadija „u Kragujevcu donela :
P R A V I L N I K
O sticanju i korišćenju prava :
Počasnog člana Lovačkog udruženja „Šumadija "u Kragujevcu i
Starosnog člana Lovačkog udruženja „Šumadija“u Kragujevcu
1. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi za stcanje prava Počasnog i Starosnog člana , način predlaganja i proglašavanja,kao i razlog za gubitak ovog prava.
Član 2.
Počasni i Starosni članovi Lovačkog udruženja „Šumadija „ /u daljem tekstu Udruženje/u Kragujevcu ,potpuno su izjednačeni u pravima sa redovnim članovima.
Član 3.
Počasni i Starosni članovi Udreženja ,plaćaju članarinu za lovnu godinu kao redovni članovi ,ukoliko se nalaze na funkcijama članova Organa Udruženja i Savetima sekcija.
Član 4.
Kada se ne nalaze na funkcijama ,navedenim u članu 3 ,obaveza plaćanja članarine je sledeća:
Počasni članovi plaćaju : naknadu za lovnu kartu i 30% od članarine redovnog člana
Starosni članovi plaćaju : Naknadu za lovnu kartu i 50% od članarine redovnog člana
Počasni i starosni članovi , oslobođeni su svih redovnih i vanrednih akcija , koje u toku lovne godine utvrđuju Organi Udruženja
USLOVI ZA STICANjE PRAVA POČASNOG I STAROSNOG ČLANA,NAČIN PREDLAGANjA,PROGLAŠAVANjE I GUBITAK OVOG PRAVA

Član 5.
Uslovi za proglašavanje Počasnog člana:
a) da ima 40 godina neprekidnog lovačkog staža u Udruženju ili 65 godina starosti i 25 godina neprekidnog lovačkog staža u Udruženju.


b) da nije disciplinski kažnnjavan .
c) da je aktivno radio na funkcijama Organa u Udruženju i da je za svoj rad na unapređenju lovstva odlikovan ( Ordenom .Plaketom ,ili Zlatnom značkom)

Uslovi za proglašavanje Starosnog člana:
a) da ima 65 godina starosti i 25godina neprekidnog lovačkog staža u Udruženju ili 75 godina starosti i 15godina neprekidnog lovačkog staža u Udruženju.
b) da nije disciplinski kažnjavan .
Član 6.
Počasni član može biti član pobratimskog lovačkog udruženja,kojeg to Udruženje predloži.
Član 7.
Kandidate za Počasne i Starosne članove predlažu Saveti sekcija.Predlog se sačinjava u pisanom obliku ,uz obrazloženjem usklađenim sa uslovima iz člana 5 ovog Pravilnika.
Predlog se dostavlja Stručnoj službi Udruženja,koja na osnovu svoje evidencije potvrđuje navode iz predloga i prosleđuje Upravnom odboru Udruženja.
Upravni odbor donosi odluku o konačanim predlogu za proglašavanje Počasnog ili Starosnog člana Udruženja i dostavlja Skupštini na proglašenje.
Član 8.
Svaki član Skupštine može osporiti proglašenje Počasnog ili Starosnog člana ,ukoliko raspolaže podacima da predloženi kandidat je disciplinski kažnjavan u bolo kom lovačkom udruženju .
Član 9.
Počasni i Starosni članovi stiču pravo članstva u Udruženju na neodređeno vreme,danom proglašenja na sednici Skupštine Udruženja,koju mogu izgubiti u slučaju disciplinskog kažnjavanja; u skladu sa Pravilnikom o discipinskoj i materijalnoj odgovornosti članova Udruženja.
Član 10
O Počasnim i Starosnim članovima vodi se posebna evidencija u registru Udruženja koja sadrži osnovne podatke o licu koje je steklo status Počasnog ili Starosnog člana.
Ukoliko nisu u mogućnosti da uplate predviđenu godišnju članarinu ne gube svoj status i ne učestvuju u lovu .

Pri ponovnom uplaćivanju godišnje članarine ne plaćaju nikave druge nadoknade.
Član 11.
Uručenje članske karte Počasnog ili Starosnog člana vrši Predsednik SkupštineUdruženja na prvoj narednoj sednici Skupštine Udruženja .
Član 12.
Počasni i Starosni članovi su dužni da za vreme lova nosi sa sobom člansku kartu i istu pokažu ovlašćenom licu radi kontrole.
3. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.
Pravilnik o sticanju i korišćenju prava Počasnog i Starosnog člana Udruženja ,na predlog Upravnog odbora i razmatranja na zborovima lovaca,donosi Skupština Udruženja.
Izmene i dopune Pravilnika vrše se po postupku po kom je Pravilnik donet.

Član 14.
Danom Stupanja na saagu ovog Pravilnika , prestaje da važi Pravilnik o sticanju i korišćenju prava Počasnog člana Lovačlog udruženja „Šumadija „u Kragujevcu br.20/99 od 03.02.1999. godine
Član 15
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Lovačkog udruženja „Šumadija „u Kragujevcu

LOVAČKO UDRUŽENjE „ŠUMADIJA“ U KRAGUJEVCU                    PREDSEDNIK SKUPŠTINE
                      Broj 221/14                                                                    s.r. Radovanović Goran
U Kragujevcu,dana 19.06.2014.





<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU