Vesti


Predlozi Izmena i dopuna Statuta

Na osnovu člana 46. Statuta Lovačkog udruženja “Šumadija“ u Kragujevcu, Statutarna komisija je na svojoj sednici od 18.03.2014.godine donela sledeći predlog:


Izmene i dopuna Statuta

Član 8.stav prvi glasi :

Teritorija sekcije lovaca određena je ovim Statutom ,u čiji sastav ulaze naseljena mesta ,koja čine sekciju , s tim da površina Sekcije ne može biti manja od 1500hektara lovne površine i imati manje od 35 člnova.


Član 8. Stav prvi treba da glasi :
Teritorija sekcije lovaca određena je ovim Statutom,u čiji sastav ulazi jedno ili više povezanih naseljenih mesta ,koja čine sekciju .Sekcija ne može imati manje od 35 članova.


Član 9. Stav prvi glasi:
Zbor sekcije čine svi lovci u Sekciji.I odlučuju prostom većinom javnim glasanjem,sastaje se najmanje dva puta godišnje ili na zahtev trećine članova.
Zbor usvaja planove,izveštaje ,i bira rukovodstvo sekcije ,delegate u Skupštini na predlog lovaca i predlaže kandidate za ostale organe Udruženja.


Član 9. Stav prvi treba da glasi:
Zbor lovaca čine svi lovci u Sekciji.Zbor lovaca se može organizovati pojedinačno za svako nasenjeno mesto u okviru Sekcije ili zajednički zbor lovaca više naseljenih mesta u okviru jedne Sekcije ;što se uređuje Odlukom o izboru članova Skupštine .
Zbor lovaca saziva Predsednik Saveta sekcije ,odlučuje prostom većinom javnim glasanjem i sastaje se najmanje dva puta godišnje , ili na zahtev 1/3 članova zbora lovaca;u tom slučaju Predsednik Saveta sekcije je dužan da zakaže zbor lovaca u roku od15dana . U koliko Predsednik Saveta sekcije ne zakaže zbor lovaca u predvđenom roku ,dužan ja da zakaže zbor lovaca Predsednik Udruženja.
Zborom lovaca predsedava Predsednik Saveta sekcije ,a u njegovom odsustvu član Saveta sekcije ili lovac koga izabeu lovci na tom zboru.


Stav drugi član 9.
Dodaje se : U Savetu sekcije mora da bude zastupljeno svako naseljeno mesto


Član9. Delokrug rada Saveta
- Stav treći glasi: Sačinjava plan rada na sprovođenju gajenja i zaštiti divnjači u saradnji sa stručnom službom u skladu sa aktima koja to pitanje bliže određuju.
Stav trećitreba da glasi: Sprovodi uređivanje lovišta po planovima službe Stručne
Briše se stav šesti koji glasi :Vodi evidenciju lovno-tehničkih objekata na teritoriji sekcije ,njihovom broju ,lokaciji i stanju i isti dostavlja stručnoj službi na njihov zahtev.
U stavu devetom iza reči Sekciju , treba dodati: u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu organizovanja lova.
Briše se u stavu desetom :poverenike
Dodaje se :
Odlučuje o udaljivanju lovaca iz Sekcije ,zbog nepoštovanja obaveza propisanih članom 49.ovog Statuta na predlog :grupovođe ,Predsednika saveta ili člana Saveta Sekcije

Član 10
Dodaju se u stavu drugom: Član Organa Udruženja iz predhodnog stava može biti samo lice koje izmiruje pun iznos novčanog dela članarine u lovnoj godini.


Član 11.
Dodaje se stav trinaesti koji glasi: Donosi Pravilnik o sticanju i korišćenju prava Počasnog i Starosnog člana Udruženja.
U stavu četrnaestom dodaje se : Iza reči Počasni reč i Starosni


Član 12 .četvrti stav glasi : Izbor za članove Skupštine vrši se preko izbornih jedinica koje se formiraju u okviru teritorijr Sekcije lovaca Udruženja,
Četvrti stav treba da glasi: Izbori za članove Skupštine vrše se na Zborovima lovaca koji se organizuju na teritoriji sekcije lovaca Udruženja.


Član 15.
Dodaje se stav četvrti koji glasi: Po odredbi člana 10 ovog Statuta


Član 18. U stavu petom dodaje se iza reči vrši: Najstariji član a iza reči Skupštine reč ili
Član 34
-Stav drugi glasi : Pravilnik o uređenju i sistematizaciji poslova u Stručnoj službi
-Stav drugi treba da glasi : Pravilnik o uređenju i sistematizaciji poslova zaposlenih u Udruženju.
- Stav treći glasi :Pravilnik o radu u stručnoj službi i zaključuje Kolektivni ugovor
-Stav treći treba da glasi:Pravilnik o radu zaposlenih i zaključuje Ugovor o radu na osnovu važećeg Zakona oradu.
-Dodaje se stav šesti ,koji glasi: Usvaja izveštaje o uređivanju lovišta ,kao i sve sprovedene aktivnosti obuhvaćene Pravilnikom o gazdovanju lovištem i ostalim planskim dokumentima ,podnete od Stručnog lica.


Član 41 u prvom stavu iza reči formi . dodaje se : Izabranim članovima Nadzornog odbora
Smatraju se kandidati , sa najvećim dobijenim brojem glasova prisutnih članova Skupštine
U koliko nekog od predloženih kandidata ne podrži većina od prisutnih članova Skupštine ,a ne izabere se konačan broj članova Nadzornog odbora ,Saveti sekcija su dužni da za narednu sednicu Skupštine dostave nove predlog kandidata za Nadzorni odbor ,sa održanih zborova lovaca u svojim sekcijama.


Član 44.Uprvom stavu iza reči formi.Dodaje se: Izabranim članom Disciplinske komisije smatra se kandidat sa najvećim dobijenim brojem glasova prisutnih članova Skupštine.
U koliko nekog od predloženih kndidata ne podrži većina od prisutnih članova Skupštine, a ne izabere se konačan broj članova Disciplinske komisije ; Saveti sekcija su dužni da za narednu sednicu Skupštine dostave predloge novih kandidata za Disciplinsku komisiju ,sa održanih zborova lovaca u svoji sekcijama.

Briše setreći stav koji glasi: Predlog za izbor člana disciplinske komisije utvtđuje se na osnovu predloga Zbora sekcije,podnetog u pisanoj formi


Član 47.Stav drugi glasi: Uslovi za učlanjenje fizičkih lica u Udruženje su :
-Dokaz o posedovanju oružnog lista za lovačko oružje ,za punoletna lica,predlog Saveta sekcije za prijem u članstvo.
Pored redovnih članova mogu biti i pomažući članovi
Učlanjenje se obavlja na osnovu podnete izjave o učlanjenju u Udruženje ,koja mora da sadrži osnovne podatke o subjektu koji je podnosi
Odluku o prijemu u članstvo i prestanku članstva donosi Upravni odbor
Članu Udruženja prestaje članstvo u sledećim slučajevima:Kada ne izvrši obaveze u propisanom roku utvrđene ovim Statutom i drugim aktima
–Konačnom odlukom Upravnog odbora po sprovedenom disciplinskom postupku.


Član 47 stav drugi treba da glasi:
Uslovi za učlanjenje fizičkih lica u Udruženje su :
-Saglasnost Saveta sekcije za prijem učlanstvo
Učlanjenje se obavlja na osnovu podnete molbe o očlanjenju u Udruženje ,koja mora da sadrži osnovne podatke o licu koje je podnosi ,sa naznakom u kojoj sekciji i kom naseljenom mestu želi da bude član.
Odluku oprijemu u članstvo i prestanku članstva donosi Upravni odbor Udruženja
Članu Udruženja prestaje članstvo u sledećim slučajevima:
-Kada ne izvršava obaveze u propisanom roku utvrđene ovim Statutom i drugim aktima.
-Kada je udaljen iz matične sekcije a u roku od 6 meseci ne dobije saglasnost druge sekcije u okviru Udruženja za prijem u članstvo.
Konačnom odlukom Upravnog odbora po sprovedenom postupku.
-Istupenjem -
-smrću člana Udruženja
Članovi Udruženja mogu biti:
Pripravnici
Redovni članovi
Starosni članovi
Počasni članovi
Pomažući članovi
Lovački podmladak


Član 48. Stav drugi glasi : Da biraju člana Skupštine Udruženja ,u skladu sa odredbama ovog Statuta
Stav drugi treba da glasi:Da predlažu ,biraju i budu birani u Organima i Savetima sekcija Udruženja ,u skladu sa odredbama ovog Statuta
U stavu petom iza reči : neposredno na ,treba dodati Zboru lovaca


Član 49. U prvom stavu iza reči :Zakone treba dodati i podzakonska akta,a iza
reči Statut :treba dodati Pravilnike

Član 51. Glasi: Visinu članarine utvrđuje Skupšina, na predlog Upravnog odbora za svaku lovnu godinu.
Ako Skupština ne donese odluku o visini članarine u skladu sa odredbom predhodnog stava, članovi Udruženja plaćaju akontaciju člnarine u visini poslednje članarine utvrđene za predhodnu godinu, urokovima utvrđenim ovim Statutom.
Članovi su obavezni da članarinu uplate najkasnije do 31.marta za narednu lovnu godinu.
Skupština će , za slučaj neizmirenja članarine u roku iz odredbeprvog stava,odlukom iz odredbe jedan stava ovog člana utvrditi uvećane iznose članarine za naredni period po mesecima.


Član 51. Treba da glasi:Visinu članarine i rokove plaćanja ,određuje Skupština na predlog Upravnog odbora, najkasnije do 31.decembra , za narednu lovnu godinu.
Ako Skupština ne donese odluku o visini članarine u skladu sa odredbom iz predhodnog stava ,članovi Udruženja su obavezni da plaćaju akontaciju članarine u visini i rokovima kao u predhodnoj godini.
Skupština će , za slučaj neizmirenja članarine u rokovima iz predhodnih stavova,ovog člana utvrditi uvećane iznose članarine za naredni period, po mesecima.


Član 59. U stavu drugom iza reči Udruženja, dodaje se: Za koje predlože i odluče članovi tog organa Udruženja.


Član 61. U trećem stavu briše se: Kolektivni ugovor


Statutarna komisija

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU