Vesti


Radna obaveza lovaca 2016/17.godine

Način odrađivanja radnih dnevnica za lovnu 2016/2017.godinu


Krajnji rok za odrađivanje radnih dnevnica za tekuću godinu je 31.03.2016. godine.

Predlaže se :
- tri ( 3) obavezene radne dnevnice po izboru od predloženih radnih dnevnica
- jedna dnevnica koja se tiče prebrojavanja divljači u cilju prikupljanja podataka za izradu Godišnjeg plana gazdovanja

Predložene radne obaveze:
1. Izrada dve hranilice za sitnu divljač:  1 dnevnica 20 poena
2. Popuna dve hranilice za sitnu divljač količinom od 40 kg sopstvene zrnaste hrane je : 1 dnevnica 20 poena
3. Hranilište za divlju svinju – srnu – 1 dnevnica
4. Dežurstvo kod prihvatilišta za fazansku pilad
5. Popuna hranilišta za divlje svinje – srne 40 kg sopstvene hrane

Svi Predsednici Sekcija su u obavezi da vode računa o evidentiranju i odrađivanju radnih dnevnica i obavezni su :
- da o svakom iznošenju hrane u roku od 24 časa obaveste Upravnika lovišta o detaljima i lokaciji iznošenja hrane u cilju adekvatne kontrole
- da o izradi lovno tehničkog  objekata koji ulazi u radnu obavezu obaveste Upravnika lovišta u roku od 24 časa kako bi stručna služba izvršila prijem, snimanje i evidentiranje novoizgrađenog objekta najkasnije u roku od 10 dana od prijave
- priznavanje i overavanje radnih dnevinica može se vršiti samo uz ispunjenje prethodna dva stava, za svaku prethodnu radnju sačinjava se posebni izveštaj stručne službe sa kojim moraju biti saglasno upisane dnevnice
- vrednost jedne radne dnevnice je 1500,00dinara
- u slučaju neodrađivanja dnevnica moraju biti uplaćene pre preuzimanja lovne karte , a sredstva prikupljena na taj način biće vraćena sekciji za izradu lovno tehničkih objekta i ishranu
- svi redovni lovci u obavezi su da odrade dnevnice . Počasni , starosni i invalidi I kategorije su izuzeti od obaveza po pitanju radnih dnevnica.

 

Stručna služba LU ''Šumadija''

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU