Vesti


UPUSTVO ZA LOV KRUPNE DIVLJAČI U LU ’’ŠUMADIJA’’ KRAGUJEVAC

 Lov na srndaća počinje 17.05.2019. i traje do 01.10.2019.godine odnosno do ispunjenja Godišnjeg plana gazdovanja. Lov će se organizovati u dva termina: petak veče /subota ujutru, subota veče / nedelja ujutru .

Broj lovaca i pratioca je ograničen, u lovu može biti onoliko lovaca i pratioca koliko je predviđeno za odstrel srndaća , kako se smanjuje broj srndaća predviđen za odstrel tako se smanjuje i broj lovaca i pratioca u lovištu. 

Prijavljivanje lovaca za učešće u lovu na srndaća je do utorka do 16h.Uplata za ulazak u lovište iznosi 500, 00 dinara po izlasku ili 1500,00 dinara ( jednikratno) za sezonu.

Napomena : za termine lova srndaća izdaju se dve dozvole. Jedna dozvola se

Izdaje za veče, a druga se izdaje za jutro .

Svaki lovac , potencijalni učesnik u lovu srneće divljači , obavezan je da popuni Zahtev za izdavanje dozvole za lov na propisanom obrascu uz obavezno evidentiranje broja čeke sa koje bi lovio.

Lov na srndaća organizovaće se na osnovu izdate pojedinačne dozvole za lov od strane stručne službe udruženja. Na dozvoli se upisuje: ime lovca, datum održavanja lova, lokalitet, mesto okuplanja lovaca, vreme početka i završetka lova, ime stručnog pratioca i ime koordinatora lova .

Dozvole za lov srndaća neće se izdavati lovcima koji nisu izmirili obaveze prema udruženju po bilo kom osnovu. Stručnog pratioca i koordinatora lova određuje upravnik lovišta, uz uslov da svaki lovac obezbedi - predloži stručnog pratioca.

Svi lovci, učesnici lova na srndaća, dužni su da poštuju vreme početka i završetka lova. Lov na srndaća dozvoljen je samo sa visokih čeka ( zabranjeno je šetanje po lovištu). Svako nepoštovanje discipline ili rokova imaće za posledicu ubuduće neizdavanje dozvole za lov i disciplinsku odgovornost. Lovci su dužni da se sa oružjem ponašaju krajnje odgovorno i da se pridržavaju zakona o oružju i municiji, u obavezi su da poseduju dvogled.

Za vreme lova na srndaća dozvoljeno je pucanje na lisicu ili druge štetočine .

Ranjavanje divljači napalćuje se 50% od vrednosti trofeja na osnovu procene stručnog pratioca, a ako se ranjena divljač pronađe lovac plaća razliku do pune cene vrednosti trofeja, dok se ranjena divljač bez trofeja plaća100%.

Lovi se divlji vepar i prase - nazime uz srndaća.

Stručni pratilac popunjava izveštaj iz lova. U Izveštaj iz lova upisuje: broj lovne karte lovca , broj oružanog lista lovca, svaki pucanj za vreme trajanja lova , šta je odstreljeno ili promašeno, težinu odstreljenog srndaća ( srndać se meri bez glave , nogu i utrobe ), da li je došlo do ranjavanja divljači . Popunjenu dozvolu ( izveštaj) dostavlja upravniku lovišta najkasnije do ponedeljka do 10 časova preko koordinatora, a u slučaju ne poštovanja uputstva dozvole se neće izdavati.

Koordinatora lova određuje UO na predlog Saveta Sekcije i u svom izveštaju upisuje: sva događanja u okviru grupe lovaca na toj lokaciji, vreme i broj pucnjeva, težinu odstreljene divljači , kao i ostalo u vezi vremena početka i završetka lova.U koliko je bilo neindefikovanih pucnjeva od strane lovca, svi lovci sa pomenutog terena se isključuju iz daljeg lova .

 

Svaki promašaj bez obzira na koju divljač, plaća se 1000,00 dinara .

 

Uplata ulaska u lovište ne podrazumeva i obavezno izdavanje dozvole, već se u slučaju većeg broja prijavljenih lovaca, primenjuje pravilo prvenstva za lovce koji imaju na tom lokalitetu izgrađene čeke.

Trup odstreljene krupne divljači obeležava se markicom posle vađenja unutrašnjih organa tako što se markica povlači između kostiju podlaktice ili kroz kožu na trbušnoj duplji na način da se uži deo povlači kroz perforaciju i zateže tako da uklanjanje markice nije moguće bez njenog fizičkog oštećenja.

Trofej odstreljene divljači obeležava se markicom tako da uklanjanje markice nije moguće bez njenog fizičkog oštećenja.

Markicom se obeležava i plastična kesa sa unutrašnjim organima odstreljene krupne divljači na način da uklanjanje markice nije moguće bez fizičkog oštećenja .

U slučaju da odstreljenu divljač, trofeje divljči i kese sa unutrašnjim organima odstreljene divljači nije moguće obeležiti markicom ( npr. markice su izgubljene / oštećene usled nestručnog rukovanja), odstreljena divljač, trofeji divljači i kese sa unutrašnjim organima odstreljene divljči obeležavaju se brojem evidencione markice tako što se taj broj prepisuje iz dozvole za lov na delove plastike, kartona ili platna koji se čvrsto vezuje za trup, trofej ili kesu na kojima ostaju do momenta službene kontrole.

  • Lov na divlje svinje-krmača počinje 01.jula

  • Pojedinačna uplata za jedan izlazak iznosi 300,00 dinara ili 1000,00 dinara za sezonu (jednokratno).

  • Gostovanje na divlje svinje u iznosu od 1000,00 dinara uplaćuju lovci koji imaju lovnu kartu i članovi su nekog drugog udruženja - odnosi se na perid kada se obavlja grupni lov divljih svinja.

  • Odstrelnu taksu plaća učesnik u lovu ( lovac)

  • Trofej odstreljene divlajči plaća učesnik u lovu ( lovac)

  • Primenjuje se cenovnik LU ‘’Šumadija’’ dostupan na sajtu www.lusumadija.rs ili oglasnoj tabli udruženja.

 

Svi lovci , učesnici lova na divlje svinje, dužni su da poštuju vreme početka i završetka lova ( 20-24 h). Lov na divlje svinje dozvoljen je samo sa visokih čeka ( zabranjeno je šetanje po lovištu ). Svako nepoštovanje discipline ili rokova imaće za posledicu neizdavanje dozvole za lov i disciplinsku odgovornost. Lovci su dužni da se sa oružjem ponašaju krajnje odgovorno i da se pridržavaju zakona o oružju i municiji ,u obavezi su da poseduju svetlosni uređaj, ukoliko se radi o noćnim uslovima lova na crnu divljač.

Ranjavanje divljači napalaćuje se 50% od vrednosti trofeja na osnovu procene stručnog pratioca, a ako se ranjena divljač pronađe lovac plaća razliku do pune cene vrednosti trofeja , dok se ranjena divljač bez trofeja plaća100%

Stručni pratilac popunjava Izveštaj iz lova. U izveštaj upisuje broj lovne karte lovca , broj oružanog lista lovca, svaki pucanj za vreme trajanja lova , šta je odstreljeno ili promašeno , težinu odstreljene divlje svinje ( d. svinja se meri sa glavom u koži bez utrobe ) , da li je došlo do ranjavanja divljači . Popunjenu dozvolu ( izveštaj ) dostavlja upravniku lovišta najkasnije narednog dana posle lova.

 

Posle završenog lova odstreljenu srneću divljač, lovac doprema na fazaneriju, a crnu divljač doprema Stručna služba.

 

Napomena: uplatu za odstrel divljči sa trofejom i meso divljači izvršiti odmah nakon dobijanja računa .

Sledeća dozvola se ne može podići ako se ne izmire obaveze po prethodnoj dozvoli .

 

Tremin prijema odstreljene diljajči na fazaneriji Šumarice:

  • Petak veče do 22 h

  • Subota jutro do 10 h

  • Subota veče do 22h

  • Nedelja jutro do 10 h

 

Upravni odbor, Stručna služba i Komisija za uzgoj i zaštitu.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU