Vesti


Zakazana sednica Skupštine za 14.12.2017. godine

Lovačko udruženje ’’Šumadija’’
Broj : 628
Dana :05.12.2017.godine
K r a g u j e v a c


    Na osnovu člana 34. Statuta Lovačkog udruženja ’’Šumadija’’ iz Kragujevca


S a z i v a m
III REDOVNU
 SEDNICU SKUPŠTINE
LOVAČKOG UDRUŽENJA ’’ŠUMADIJA’’ U KRAGUJEVCU

Koja će se održati 14.12.2017. godine , u prostorijama  Lovačkog doma koja se nalazi na fazaneriji u Šumaricama , ul. Lovačka bb sa početkom u 16,00 časova .
Obavezno prisustvo članova Skupštine udruženja.
    

DNEVNI RED

1.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2.    Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016.godinu
3.    Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora udruženja sa finansijskim izveštajem za period od 01.01.2017.godine do 31.10.2017.godine
4.    Predlog finansijskog plana za 2018. godinu sa predlogom članarine za lovnu 2018/2019.godinu
5.    Predlog izmene Statuta LU „Šumadija“ Kragujevac
6.    Izveštaj Nadzornog odbora
7.    Izveštaj Disciplinske komisije
-  Usvajanje izmena Pravilnika o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti članova i radnika LU „Šumadija“ - Kragujevac
8.    Razno


PREDSEDNIK  SKUPŠTINE
Goran Radovanović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU