Vesti


ZAPISNIK SA DEVETE SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 25.12.2014.

ZAPISNIK SA DEVETE SEDNICE SKUPŠTINE LOVAČKOG UDRUŽENjA ''ŠUMADIJA'',ODRŽANE DANA 25.12.2014.GODINE


Deveta redovna sednica Skupštine LU''Šumadija'' iz Kragujevca održana je dana 25.12.2014.godine , u prostorijama Lovačkog doma koja se nalazi na fazaneriji u Šumaricama , ul. Lovačka bb, sa početkom u 16 ,00 časova .ZAPISNIK SA DEVETE SEDNICE SKUPŠTINE LOVAČKOG UDRUŽENjA ''ŠUMADIJA'',ODRŽANE DANA 25.12.2014.GODINE


Deveta redovna sednica Skupštine LU''Šumadija'' iz Kragujevca održana je dana 25.12.2014.godine , u prostorijama Lovačkog doma koja se nalazi na fazaneriji u Šumaricama , ul. Lovačka bb, sa početkom u 16 ,00 časova .

Skupštinom, predsedava Predsednik Skupštine LU ''Šumadija'' iz Kragujevca , Radovanović Goran.

Prozivkom utvrđeno je da Skupštini prisustvuje 27 članova ( opravdano izostaju :Stevanović Zoran i Savić Saša ) , čime postoji mogućnost za punopravno odlučivanje.

Predlaže se dopuna denvnog reda koji je usvojen :

DNEVNI RED

• Verifikacija mandata predloženih članova Skupštine
• Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
• Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora udruženja sa finansijskim izveštajem za perid od 01.01.2014. godine - 31.11.2014.godine
• Predlog finansijskog plana za 2015 godinu sa predlogom članarine za lovnu 2015/2016.godinu
5. Izveštaj o radu Nadzornog odbora
6. Izveštaj Disciplinske komisije
7. Izbor dva ( 2 ) člana Nadzornog odbora
8. Proglašavanje počasnih i starosnih članova Udruženja
9. Razno


TAČKA 1.
Skupština je verifikovala mandat novoizabranim članovima skupštine : Nikolić Milentiju umesto Nikolić Radomira iz sekcije Sobovica i Todorć Nebojši umesto Radović Zorana iz sekcije Cerjak .

TAČKA 2.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Lovačkog udruženja ''Šumadija'',Kragujevac održane dana 19.06.2014. godine.


TAČKA 3.

Predsednik skupštine , Goran Radovanović pohvalio je rad Skupštine koja je imala veliki doprinos za uspešan rad i uspešnu godinu .
Predsednik Upravnog odbora Milosav Zimonjić obavestio je članove skupštine o proteklom rad Upravnog odbora , stručne službe , o donetim odlukama ( materjal u prilogu ) - jednoglasno usvojen je Izveštaj o raduUpravnog odbora .

TAČKA 4.
Član Upravnog odbora ,Bošković Milovan obrazložio je predlog finansijskog plana za 2015. godinu sa predlogom članarine za lovnu 2015/2016.godine .Posle diskusije Guberinić Dragana ,Jovanović Živana ,Obradović Miloša ,Timotijević Zorana ,Šarčević Živana , Zimonjić Milosava .
Doneta je odluka

ČLANARINA ZA LOVNU 2015/2016.GODINU

Članarina za REDOVNE ČLANOVE IZNOSI 9.500,00 DINARA
Uplata članarine vršiće se u četri rate zaključno sa 30.04.2015. godine :

I rata do 31.01.2015. godine u iznosu 2.500,00 dinara
II rata do 28.02.2015. godine u iznosu 2.500,00 dinara
III rata do 31.03.2015. godine u iznosu 2.250,00 dinara
IV rata do 30.04.2015. godine u iznosu 2.250,00 dinara

• uplata do 31.01.2015. godine je u fiksnom iznosu
• za sve iznose koji se ne uplate u roku ( kraj meseca : februar , mart , april) vršiće se uvećanje iznosa za 10%
• sve neizmirene ulpate 01.05.2015. godine uvećavaju se 10% za svaki mesec , a najviše 12.600,00 dinara
NOVI ČLANOVI
koji se prvi put učlanjuju u Lovačko udruženje ''Šumadija'' uplaćuju članarinu u iznosu 15.000,00 dinara
POVRATNICI lovci koji su već bili članovi Lovačkog udruženja ''Šumadija'' , uplaćuju članarinu od 12.000,00 dinara do 2 godine.
POČASNI ČLANOVI plaćaju članarinu 30% od članarine redovnog člana plus naknadu za lovnu kartu i članarinu LSS i LSCS , do kraja aprila 2015.godine,
POMAŽUĆI ČLANOVI , koji ne žele da prekinu članstvo u udruženju plaćaju članarinu u iznosu 4.000,00 dinara .
PRIPRAVNICI u narednoj godini plaćaju 4.500,00 dinara do polaganja na ime troškova ( knjige , troškovi polaganja , diplome) a po položenom lovačkom ispitu uplaćuju članarinu kao redovni članovi.
ŽENE LOVCI plaćaju članarinu u vrednosti lovne karte.

Članovi LU ''Šumadija'' su u obavezi da odrade :
• tri ( 3 ) dnevnice u lovištu
• (1) učešće u lovu na predatore
U slučaju ne mogućnosti odrađivanja dnevnice uplaćuju se 1500,00 dinara po neodrađenoj dnevnici.

Predsednik saveta sekcije na osnovu evidencije saveta sekcije je u obavezi da kompletne spiskove odrađenih dnevnica dostavi zaključno sa 15.02.2015.godine.
Svako odrađivanje radnih dnevnica podrazumeva prijavu stručnoj službi prvog radnog dana kako bi se izvršila kontrola .
Nakon 15.02. 2015. godine sve dnevnice biće evidentirane za lovnu 2016/2017.godinu.

Izvršiće se povaraćaj novčanih sredstava za projekte sekcija a tiče se isključivo izgradnje lovnotehničkih objekata u Sekcijama u vrednosti 500,00 dinara po spiskovima za počasne lovce.

 

TAČKA 5.
Predsednik Nadzornog odbora ,Matanović Marko podneo je izveštaj o radu komisije ( materjal u prilogu ).
U diskusiji su učestvovali : Zimonjić Milosav ,Radovanović Goran ,Đelić Đorđe,Bošković Milovan ,Pindović Radovan ,Jovanović Živan .Izveštaj je prihvaćen sa jednim glasom protiv ( Jovanović Živan).

TAČKA 6.
Predsednik Disciplinse komisije, Vesović Prvoslav podneo je izveštj o radu komisije ( materjal u prilogu )- jednoglasno je prihvaćen.

TAČKA 7.
Javnim glasanjem glasalo je 27 članova Skupštine za dva člana Nazornog odbora .
Za Milošević Slobodana iz sekcije Osaonica glasalo je 27 delegata Skupštine.
Za Čekanović Sašu iz sekcije Vodojaža glasalo je 27 delegata Skupštine.
Jednoglasno su izabrana još dva člana Nadzornog odbora.

TAČKA 8.
Skupština je proglasila Počasne i Starosne članove Udruženja

Sekcija Kremenac:
Starosni član : Bošković Dragoljub,Stanojević Zoran,Blagojević Živomir,

Sekcija Cerjak:
Počasni član : Jevremović Slobodan ,
Straosni član : Jovanović Zoran,Radivojević Nikola

Sekcija Vodojaža:
Počasni član :Karajović Radomir,Timotijević Zoran,Simović Milosav
Straosni član : Novaković Miroslav,Radosavljević Radomir ,Milutinović Ljubiša


Sekcija Osaonica:
Straosni član :Nikolić Branislav, Radojević Dušan

Sekcija Žeželj:
Počasni član : Marković Dragoslav

Sekcija Parlog:
Počasni član : Milisavljević Živorad

Sekcija Uglješnica:
Počasni član : Marinković Tomislav,Todorov Vasko,Maksić Dragoslav
Straosni član : Gavrilović Boriša

Sekcija Trešnjevak:
Straosni član :Mijović Miladin

Sekcija Sobovica:
Počasni član :Madžarević Svetomir,Radojković Slobodan,Radojković Slavoljub,
Straosni član :Ristić Milivoje,Marković Ilija,Radosavljević Zoran,Milovanović Ilija

 

Skupština donosi odluku :

da Lovačko udruženje ''Šumadija'' iz Kragujevca pokrene inicijativu za izgradnju i ustanovljenje Muzeja lovsta sa sedištem u Kragujevcu.

 

Radni deo Skupštine završen je u 18 časova i 45 minuta.

 

Zapisnik vodila : Ljiljana Gačević                                        Predsednik Skupštine : Goran Radovanović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU