Vesti


Zapisnik sa konstitutivne sednice Skupštine 26.11.2015.godine

Zapisnik sa konstitutivne sednice Skupštine Lovačkog udruženja „Šumadija“, Kragujevac održane dana 26.11.2015. godine .


    Konstitutivna sednica Skupštine Lovačkog udruženja „Šumadija“ iz Kragujevca održana je dana 26.11.2015. godine u prostorijama lovačkog doma u Šumaricama sa početkom u 16 časova.

Prozivkom je utvđeno prisustvo 26 članova Skupštine .    
Konstitutivnom sednicom predsedava najstariji član Miroslav Kandić.
Ustanovljen je sledeći dnevni red:

1. Izbor članova Verifikacione komisije.
2. Verifikacija mandata članova Skupštine na osnovu predloga Verifikacione komisije
3. Upoznavanje sa izveštajem Izborne komisije i listom kandidata za izbor na Izbornoj skupštini.
4. Izbor Komisije za sprovođenje tajnog glasanja.
5. Izbor Predsednika Skupštine
6. Izbor Predsednika Udruženja
7. Izbor zamenika Predsednika Udruženja
8. Izbor članova Upravnog odbora Udruženja
9. Izbor članova Nadzornog odbora Udruženja
10. Izbor Disciplinske komisije
11. Izbor Sekretara Udruženja
U međuvremenu je stiglo još 4 člana Skupštine, tako da je bilo ukupno 30 prisutnih na sednici.

Tačka 1.

Izabrana je Verifikaciona komisija u sledećem sastavu:
1. Radoslav Blagijević
2. Miloš Vukojičić
3. Miloš Obradović
4. Milivoje Petrović
5. Zoran Stevanović

Tačka 2.

Na osnovu izveštaja Verifikacione komisije, koji je podneo  Radoslav Blagojević usmeno, konstatujući da nije bilo nepravilnosti u izbornom materijalu  i da nije pristigao nijedan prigovor na izbore u predviđenom roku, sa utvrđenim kvorumom od 30 članova Skupštine , komisija je verifikovala 33 mandata članova Skupštine.

Tačka 3.

Skupština je upoznata sa Izveštajem izborne komisije i listom kandidata za izbor. Izbori sprovedeni na svim nivoima , svi predloženi izabrani u skladu sa Statutom i Odlukom o kriterijumima i načinom sprovođenja izbora. Kandidat za Predsednika Upravnog odbora , predložen na zboru lovaca u pisanoj formi je Milosav Zimonjić. Kandidat za Predsednika Skupštine je Goran Radovanović, predložen od strane 23 –oje prisutnih članova Skupštine – kandidatura sa potpisima članova Skupštine. Kandidat za Sekretara Udruženja je Dragan Guberinić, predložen od strane 23-oje prisutnih članova Skupštine – kandidatura sa potpisima članova Skupštine.

Tačka 4.

Izabrana Komisija za sprovođenje tajnog glasanja u sastavu:
1. Đusić Slobodan
2. Gajić Predrag
3. Milivojević Zoran
4. Radotić Radenko
5. Nikolić Milentije

Tačka 5.

Na predlog člana Skupštine Miloša Obradovića da se za Predsednika Skupštine, Predsednika Udruženja i Sekretara glasa javno, Skupština je taj predlog usvojila jednoglasno.
Posle izvršenog javnog glasanja za Predsednika Skupštine izabran je Goran Radovanović sa 30 glasova – jednoglasno (nije bilo protiv , a ni uzdržanih).
Novoizabrani Predsednik Skupštine Goran Radovanović je preuzeo predsedavanje sednicom, pozdravio prisutne i zahvalio se na ukazanom poverenju i poželeo uspešan budući rad Skupštine.

Tačka 6.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje izbor za Predsednika Udruženja kandidata Milosava Zimonjića , koji je javnim glasanjem izabran sa 30 glasova za – jednoglasno( nije bilo protiv, a ni uzdržanih).
Novoizabrani Predsednik Udruženja Milosav Zimonjić je pozdravio prisutne , zahvalio se na ukazanom poverenju i u kratkim crtama izneo dalje ciljeve i zadatke Udruženja.

Tačka 7.

Na predlog Predsednika Udruženja Milosava Zimonjića za zamenika Predsednika Upravnog odbora izabran je javnim glasanjem Bojan Stevanović sa 30 glasova za- jednoglasno.

Tačka 8.

Na predlog Predsednika Upravnog odbora Milosava Zimonjića , izabrani su članovi Upravnog odbora , javnim glasanjem – jednoglasno u sledećem sastavu:
1. Dragoje Ivanović
2. Zoran Milivojević
3. Predrag Džajević
4. Sveta Madžarević
5. Saša Čekanović
6. Tomislav Stević
7. Žarko Živković

Tačka 9.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje izbor za Sekretara udruženja, kandidata Dragana Guberinića, koje je izabran javnim glasanjem sa 30 glasova za –jednoglasno (nije bilo protiv,a ni uzdržanih).

Tačka 10.

Nakon izbora Sekretara udruženja , Komisija za tajno glasaenje je pregledala listiće sa predloženim kandidatima za članove Nadzornog odbora i Disciplinske komisije, ustanovila da su listići ispravni i prozivkom podelila listiće članovima
listića , konstatovano je da je bilo 30 ispravnih listića i izabrani su članovi Nadzornog odbora u sledećem sastavu:
1. Radovan Simović
2. Mirko Stanišić
3. Milenko Milutinović
4. Slobodan Milošević
5. Vladan Lazarević

Tačka 11.

Nakon izbora članova Nadzornog odbora , Komisija je brojanjem listića konstatovla da je bilo 30 ispravnih listića za članove Disciplinske komisije i da je izabrana Disciplinska komisija u sledećem sastavu:


1. Bojan Antić
2. Ljubiša Antić
3. Saša Ivanović
4. Živan Jovanović
5. Goran Milosavljević

Skupština je završila sa radom u 17 časova i 20 minuta.

 

        Zapisničar:                                                     Predsednik Skupštine
Svetlana Radosavljević                                           Goran Radovanović


 

 

 

 

       

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU