Vesti


ZAPISNIK SA OSME SEDNICE SKUPŠTINE

ZAPISNIK SA OSME SEDNICE SKUPŠTINE LOVAČKOG UDRUŽENjA ''ŠUMADIJA'' ODRŽANE DANA 19.06.2014.GODINE


Osma redovna sednica Skupštine LU ''Šumadija'' iz Kragujevca održana je dana 19.06.2014.godine , u prostorijama Crvenog krsta ,ul. Svetozara Markovića br.7 u Kragujevcu , sa početkom u 16 ,00 časova ( sala levo).

Skupštinom, predsedava Predsednik Skupštine LU ''Šumadija'' iz Kragujevca , Radovanović Goran.

Prozivkom utvrđeno je da Skupštini prisustvuje 26 članova ( opravdano izostaju :Nikolić Radomir, Bakić Vlastimir , Pejković Vladimir ) , čime postoji mogućnost za punopravno odlučivanje.

Predsednik Skupštine predlaže dopunu denvnog reda koji je usvojen :

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Slkupštine
2. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013. godinu
3. Usvajanje predloga za izmenu Statuta LU ''Šumadija'' , Kragujevac
4. Usvajanje Pravilnika o sticanju i korišćenju prava :
Počasnog člana Lovačkog udruženja '' Šumadija '' u Kragujevcu
Starosnog člana Lovačkog udruženja '' Šumadija '' u Kragujevcu
5. Predlog odluke o fazaneriji
6. Izveštaj Komisija
7. Izbor dva ( 2 ) člana Nadzornog odbora
8. Razno


TAČKA 1.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Lovačkog udruženja ''Šumadija'',Kragujevac održane dana 17.12.2013. godine.


TAČKA 2.

Predsednik skupštine , Goran Radovanović pohvalio je rad Skupštine koja je imala veliki doprinos za uspešan rad i uspešnu godinu sa jakom finansijskom osnovom .
Posle diskusije Zimonjić Milosava, Jovanović Živana ,Guberinić Dragana finasijski izveštaj za 2013. godinu stavljen je na glasanje i doneta je odluka da se na osnovu člana 11 Statuta udruženja usvaja finasijski izveštaj za 2013. godinu sa 25 glasa za i 1 glasom protv - Pindović Radovan.
Predsednik Upravnog odbora Milosav Zimonjić obavestio je članove skupštine o proteklom rad u prethodnih pet meseci Upravnog odbora , stručne službe , o donetim odlukama ( materjal u prilogu ) - jednoglasno usvojen je Izveštaj o raduUpravnog odbora - tekstualni deo.

TAČKA 3.

Predsednik Skupštine Goran Radovanović obavestio je prisutne članove da je izmenu i dopunu Statuta radila Statutarna komisija u proširenom sasatavu : Milivojević Zoran,Radović Zoran ,Guberinić Dragan , Timotijević Zoran i Goran Radovanović - materjal u prilogu.

Za savaku izmenu i dopunu satuta pojedinačno se glasalo ,glasaolo je 26 prisutnih članova , jedino nije usvojena izmena člana 8. Statuta .

Na osnovu člana 46. Statuta Lovačkog udruženja“Šumadija“ u Kragujevcu,
Skupština je donela Zaključak i prihvatila predložene
Izmene i dopuna Statuta

Član 9. Stav prvi glasi:
Zbor sekcije čine svi lovci u Sekciji.I odlučuju prostom većinom javnim glasanjem,sastaje se najmanje dva puta godišnje ili na zahtev trećine članova.
Zbor usvaja planove,izveštaje ,i bira rukovodstvo sekcije ,delegate u Skupštini na predlog lovaca i predlaže kandidate za ostale organe Udruženja.
Član 9. Stav prvi treba da glasi:
Zbor lovaca čine svi lovci u Sekciji.Zbor lovaca se može organizovati pojedinačno za svako nasenjeno mesto u okviru Sekcije ili zajednički zbor lovaca više naseljenih mesta u okviru jedne Sekcije ;što se uređuje Odlukom o izboru članova Skupštine .
Zbor lovaca saziva Predsednik Saveta sekcije ,odlučuje prostom većinom javnim glasanjem i sastaje se najmanje dva puta godišnje , ili na zahtev 1/3 članova zbora lovaca;u tom slučaju Predsednik Saveta sekcije je dužan da zakaže zbor lovaca u roku od15dana . U koliko Predsednik Saveta sekcije ne zakaže zbor lovaca u predvđenom roku ,dužan ja da zakaže zbor lovaca Predsednik Udruženja.
Zborom lovaca predsedava Predsednik Saveta sekcije ,a u njegovom odsustvu član Saveta sekcije ili lovac koga izabeu lovci na tom zboru.
Stav drugi član 9.
Dodaje se : U Savetu sekcije mora da bude zastupljeno svako naseljeno mesto
Član9. Delokrug rada Saveta
- Stav treći glasi: Sačinjava plan rada na sprovođenju gajenja i zaštiti divnjači u saradnji sa stručnom službom u skladu sa aktima koja to pitanje bliže određuju.
Stav trećitreba da glasi: Sprovodi uređivanje lovišta po planovima službe Stručne
Briše se stav šesti koji glasi :Vodi evidenciju lovno-tehničkih objekata na teritoriji sekcije ,njihovom broju ,lokaciji i stanju i isti dostavlja stručnoj službi na njihov zahtev.
U stavu devetom iza reči Sekciju , treba dodati: u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu organizovanja lova.
Briše se u stavu desetom :poverenike
Dodaje se :
Odlučuje o udaljivanju lovaca iz Sekcije ,zbog nepoštovanja obaveza propisanih članom 49.ovog Statuta na predlog :grupovođe ,Predsednika saveta ili člana Saveta Sekcije

Član 10
Dodaju se u stavu drugom: Član Organa Udruženja iz predhodnog stava može biti samo lice koje izmiruje pun iznos novčanog dela članarine u lovnoj godini.
Član 11.
Dodaje se stav trinaesti koji glasi: Donosi Pravilnik o sticanju i korišćenju prava Počasnog i Starosnog člana Udruženja.
U stavu četrnaestom dodaje se : Iza reči Počasni reč i Starosni
Član 12 .četvrti stav glasi : Izbor za članove Skupštine vrši se preko izbornih jedinica koje se formiraju u okviru teritorijr Sekcije lovaca Udruženja,
Četvrti stav treba da glasi: Izbori za članove Skupštine vrše se na Zborovima lovaca koji se organizuju na teritoriji sekcije lovaca Udruženja.
Član 15.
Dodaje se stav četvrti koji glasi: Po odredbi člana 10 ovog Statuta

Član 18. U stavu petom dodaje se iza reči vrši: Najstariji član a iza reči Skupštine reč ili
Član 34
-Stav drugi glasi : Pravilnik o uređenju i sistematizaciji poslova u Stručnoj službi
-Stav drugi treba da glasi : Pravilnik o uređenju i sistematizaciji poslova zaposlenih u Udruženju.
- Stav treći glasi :Pravilnik o radu u stručnoj službi i zaključuje Kolektivni ugovor
-Stav treći treba da glasi:Pravilnik o radu zaposlenih i zaključuje Ugovor o radu na osnovu važećeg Zakona oradu.
-Dodaje se stav šesti ,koji glasi: Usvaja izveštaje o uređivanju lovišta ,kao i sve sprovedene aktivnosti obuhvaćene Pravilnikom o gazdovanju lovištem i ostalim planskim dokumentima ,podnete od Stručnog lica ..
Član 41 u prvom stavu iza reči formi . dodaje se : Izabranim članovima Nadzornog odbora
Smatraju se kandidati , sa najvećim dobijenim brojem glasova prisutnih članova Skupštine
U koliko nekog od predloženih kandidata ne podrži većina od prisutnih članova Skupštine ,a ne izabere se konačan broj članova Nadzornog odbora ,Saveti sekcija su dužni da za narednu sednicu Skupštine dostave nove predlog kandidata za Nadzorni odbor ,sa održanih zborova lovaca u svojim sekcijama.
Član 44.Uprvom stavu iza reči formi.Dodaje se: Izabranim članom Disciplinske komisije smatra se kandidat sa najvećim dobijenim brojem glasova prisutnih članova Skupštine.
U koliko nekog od predloženih kndidata ne podrži većina od prisutnih članova Skupštine, a ne izabere se konačan broj članova Disciplinske komisije ; Saveti sekcija su dužni da za narednu sednicu Skupštine dostave predloge novih kandidata za Disciplinsku komisiju ,sa održanih zborova lovaca u svoji sekcijama.

Briše setreći stav koji glasi: Predlog za izbor člana disciplinske komisije utvtđuje se na osnovu predloga Zbora sekcije,podnetog u pisanoj formi

Član 47.Stav drugi glasi :Uslovi za učlanjenje fizičkih lica u Udruženje su :
-Dokaz o posedovanju oružnog lista za lovačko oružje ,za punoletna lica,predlog Saveta sekcije za prijem u članstvo.
Pored redovnih članova mogu biti i pomažući članovi
Učlanjenje se obavlja na osnovu podnete izjave o učlanjenju u Udruženje ,koja mora da sadrži osnovne podatke o subjektu koji je podnosi
Odluku o prijemu u članstvo i prestanku članstva donosi Upravni odbor
Članu Udruženja prestaje članstvo u sledećim slučajevima:Kada ne izvrši obaveze u propisanom roku utvrđene ovim Statutom i drugim aktima
–Konačnom odlukom Upravnog odbora po sprovedenom disciplinskom postupku.
Član 47 stav drugi treba da glasi:
Uslovi za učlanjenje fizičkih lica u Udruženje su :
-Saglasnost Saveta sekcije za prijem učlanstvo
Učlanjenje se obavlja na osnovu podnete molbe o očlanjenju u Udruženje ,koja mora da sadrži osnovne podatke o licu koje je podnosi ,sa naznakom u kojoj sekciji i kom naseljenom mestu želi da bude član.
Odluku oprijemu u članstvo i prestanku članstva donosi Upravni odbor Udruženja
Članu Udruženja prestaje članstvo u sledećim slučajevima:
-Kada ne izvršava obaveze u propisanom roku utvrđene ovim Statutom i drugim aktima.
-Kada je udaljen iz matične sekcije a u roku od 6 meseci ne dobije saglasnost druge sekcije u okviru Udruženja za prijem u članstvo.
Konačnom odlukom Upravnog odbora po sprovedenom postupku.
-Istupenjem -
-smrću člana Udruženja
Članovi Udruženja mogu biti:
Pripravnici
Redovni članovi
Starosni članovi
Počasni članovi
Pomažući članovi
Lovački podmladak
Član 48. Stav drugi glasi : Da biraju člana Skupštine Udruženja ,u skladu sa odredbama ovog Statuta
Stav drugi treba da glasi:Da predlažu ,biraju i budu birani u Organima i Savetima sekcija Udruženja ,u skladu sa odredbama ovog Statuta
U stavu petom iza reči : neposredno na ,treba dodati Zboru lovaca
Član 49. U prvom stavu iza reči :Zakone treba dodati i podzakonska akta,a iza
reči Statut :treba dodati Pravilnike

Član 51. Glasi: Visinu članarine utvrđuje Skupšina, na predlog Upravnog odbora za svaku lovnu godinu.
Ako Skupština ne donese odluku o visini članarine u skladu sa odredbom predhodnog stava, članovi Udruženja plaćaju akontaciju člnarine u visini poslednje članarine utvrđene za predhodnu godinu, urokovima utvrđenim ovim Statutom.
Članovi su obavezni da članarinu uplate najkasnije do 31.marta za narednu lovnu godinu.
Skupština će , za slučaj neizmirenja članarine u roku iz odredbeprvog stava,odlukom iz odredbe jedan stava ovog člana utvrditi uvećane iznose članarine za naredni period po mesecima.
Član 51. Treba da glasi:Visinu članarine i rokove plaćanja ,određuje Skupština na predlog Upravnog odbora ,najkasnije do 31.decembra , za narednu lovnu godinu.
Ako Skupština ne donese odluku o visini članarine u skladu sa odredbom iz predhodnog stava ,članovi Udruženja su obavezni da plaćaju akontaciju članarine u visini i rokovima kao u predhodnoj godini.
Skupština će , za slučaj neizmirenja članarine u rokovima iz predhodnih stavova,ovog člana utvrditi uvećane iznose članarine za naredni period, po mesecima.
Član 59. U stavu drugom iza reči Udruženja, dodaje se :Za koje predlože i odluče članovi tog organa Udruženja.
Član 61. U trećem stavu briše se : Kolektivni ugovor


Naseljeno mesto Lužnice je na osnovu člana 29 Poslovnika o radu Skupštine LU ''Šumadija'' u Kragujevcu potpisom većim od 2/3 lovaca iskazalo želju za formiranje sekcije '' Lužnice '' i podnelo je Amandman na izmene i dopune statuta u članu 8 treba dodati - Sekcija '' Lužnice '' koja obuhvata teritoriju naseljenog mesta Lužnice.
Na osnovu priloženog amndmana na predlog izmena i dopuna Statuta od strane lovaca naseljenog mesta Lužnice , Statutarna komisija je donela sledeći

ZAKLjUČAK

Lovci naseljenog mesta Lužnice ispunjavaju sve uslove propisane Statutom za formiranje sekcije ''Lužnice'' na teritoriji naseljenog mesta Lužnice.

Posle diskusije : Obradović Miloša ,Guberinić Dragana ,Pindović Radovana ,Timotijević Zorana ,Petrović Milivoja , Kandić Miroslava pristupilo se glasanju za predloženi amandaman - 8 članova Skupštine je glasalo za formiranje sekcije Lužnice, većina od ukupnog broja člana Skupštine nije prihvatila predloženi amandman.

TAČKA 4.

Timotijević Zoran i Goran Radovanović obrazložili su predloženi Pravilnik o sticanju i korišćenju prava Počasnog člana Lovačkog udruženja ''Šumadija'' u Kragujevcu i Starosnog člana Lovačkog udruženja ''Šumadija'' u Kragujevcu ( materjal u prilogu ) i posle diskusije Pindović Radovana , Šarčević Živana , Bošković Milovana , Guberinić Dragana , Jevtić Miroslava, pristupilo se glasanju , prihvaćen je predloženi Pravilnik sa 18 glasova za , 6 protiv , 2 uzdržana .

TAČKA 5.

Predlog odluke o fazaneriji ( materjal u prilogu ) da se ovlasti UO LU ''Šumadija'' - Predsednik Upravnog odbora Milosav Zimonjić da raskine Ugovor o namensko oročenim sredstvima u iznosu od 847.192,00 dinara i da razročena sredstva upotrebi isključivo za adaptaciju i promenu namene stambenog objekta - lovačkog doma na fazaneriji u Šumaricama - jednoglasno je prihvaćena .
Predlog odluke ( materjal u prilogu ) Ovlašćuje se Upravni odbor Lovačkog udruženja Šumadija da može pristupiti postupku izdavanja proizvodnih kapaciteta na fazaneriji u Šumaricama objekti ( inkubatorska stanica ,Objekat fazanerije , volijere i magacin za smeštaj hrane .Proizvodni kapaciteti se izdaju na period do pet godina po najpovoljnijim uslovima koji budu postignuti u skladu sa Zakonom - odluka je prihvaćena sa 25 glasova za .

TAČKA 6.

Predsednik Disciplinske komisije ,Vesović Prvoslav podneo je izveštaj o radu komisije (materjal u prilogu ) - jednoglasno je prihvaćen.

TAČKA 7.

Izborna komisija za sprovođenje tajnog izjašnjavanja glasačkim listićima u sastavu :
- Ilić Dragan
- Obradović Miloš
- Petrović Milivoje
- Gajić Predrag
utvrdila je ispravnost glasačkih listića ,glasalo je 26 članova Skupštine i nakon prebrojavanja konstatovano je da nijedan kandidat nije dobio većinu prisutnih glasova članova Skupštine :
1. Goran Maksimović - 12 glasova
2. Goran Novoselski - 7
3. Dmitar Pavlović - 2
4. Slobodan Đusić - 13
5. Slobodan Milošević - 10
6. Tomislav Jovanović - 5

Predsednik Skupštine , Goran Radovanović rekao je da pošto ima izabrana 3 člana Nadzornog odbora ,nadzorni odbor može da počne sa radom i predlaže da se što pre održi Upravni odbor kako bi se pristupilo realizaciji odluka ove Skupštine .


Radni deo Skupštine završen je u 18 časova i 35 minuta.

Zapisnik vodila : Ljiljana Gačević                                                               Predsednik Skupštine : Goran Radovanović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU