Vesti


ZAPISNIK SA ŠESTE SEDNICE SKUPŠTINE LU ’’ŠUMADIJA’’, ODRŽANE DANA 29.04.2013. GODINE

ZAPISNIK SA ŠESTE SEDNICE SKUPŠTINE LOVAČKOG UDRUŽENJA

’’ ŠUMADIJA’’ , ODRŽANE DANA 29.04.2013. GODINE

 

Šesta redovna sednica Skupštine LU ’’Šumadija’’ Kragujevac , održana je dana 29.04.2013. godine , u prostorijama Doma sindikata u Kragujevcu , ul. Trg slobode broj 1, sa početkom u 16,00 časova ( mala sala ).

 

Skupštinom predsedava Predsednik Skupštine LU ’’Šumadija’’,Kragujevac ,Radovanović Goran.

 

Prozivkom je utvrđeno da Skupštini prisustvuje 17 delegata skupštine , čime postoji mogućnost za punopravno odlučivanje.

 

Donet je zaključak da se za sledeće sednice Skupštine pored materjala koji se pošalje poštom, stručna služba obavesti članove Skupštine i telefonom o terminu održavanja sednice i ostalim potrebnim podacima .

Usvojen je  predloženi dnevni red.

 

Donet je zaključak da se glasa odjednom na sva tri listića za predložene nove članove Upravnog odbora, člana disciplinske komisije i Sekretara udruženja .

 

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
 2. Na osnovu člana 11 Statuta L.U. Šumadija , usvajanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu.
 3. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora udruženja sa finansijskim izveštajem za period od 01.01.2013. do 31.03.2013. godine.
 4. Izbor Sekretara udruženja – predlaže ga trećina prisutnih delegata Skupštine
 5. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora i Disciplinske komisije.
 6. Izbor člana Disciplinske komisije.
 7. Razno – delegatska pitanja.

     

 

 

TAČKA 1.

 

Usvojen je  zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Lovačkog udruženja ’’Šumadija’’, Kragujevac .

 

 

TAČKA 2.

 

Stigao je Milisavljević Jovan član Skupštine na početku II tačke.

Donet je zaključak da se za sledeću Sednicu Skupštine dostavi izveštaj o dugovanjima za telefone – službene prema Udruženju po nalazu – izveštaju Nadzornog odbora iz 2011. godine i dugovanja lovaca po svakom osnovu.

 •  Sveta Madžarević diskutuje i pita šta raditi sa Ladom – Nivom i predlaže da se kupi nova. Postavlja pitanja i oko lovačkih glasila:Lorista, Lovačkog glasnika i Predatora i kaže da ih treba uzimati. Rekao je da treba i rešiti budućnost fazanerije u Šumaricama. Komercijalni lov treba unaprediti i dovesti do nivoa da mi zarađujemo od njega .

Posle diskusije Stamenovića , Radovanovića izveštaj je stavljen na glasanje i doneta je odluka da se na osnovu člana 11 Statuta udruženja usvaja finansijski izveštaj za 2012. godinu  jednoglasno.

 

TAČKA 3.

Predsednik Milosav Zimonjić obavestio je članove skupštine o proteklom radu prethodna tri meseca Upravnog odbora, stručne službe, o donetim odlukama – materjal iz Skupštine.Zimonjić je obavestio prisutne da je Aleksandar Todorović član Upravnog odbora podneo ostavku. Slobodan Đusić je toga dana poslao faksom ostavku i predložio je da se zameni član Upravnog odbora Aca Radovanović. Raspravljalo se i o sudbini fazanerije na dalje i posle diskusije Stamenovića, Radovanovića usvojen je izveštaj o radu Upravnog odbora tekstualni deo i usvojen je finansijski izveštaj za period 01.01.2013.-31.03.2013.godine.

Na osnovu člana 11 Statauta doneti su zaključci posle glasanja.

 

ZAKLJUČCI

 • Uvećava se članarina za 2013/14godinu za iznos od 1.000,00 dinara za lovce koji love divlju svinju, a odnosi se na održavanje lovišta u skladu sa Zakonom i Udruženje za ta naplaćena sredstva neće vršiti usluge u lovu, tako da primljena sredstva ne predstavljaju naknadu za oporezivi promet i Udruženje nema obavezu obračunavanja i plaćanja PDV na tako primljena sredstva.
 • Skupština ovlašćuje Upravni odbor da može dati oglas za izdavanje volijera i magacina za hranu u zakup, najpovoljnija ponuda po Lovačko udruženje „Šumadiju“.
 • Upravni odbor da pripremi plan i program komercijalnog lova na krupnu i sitnu divljač, terene na kojima će se obavljati i uslove organizovanja lova u lovištu "Lepenica" LU „Šumadija“,Kragujevac.(Zimonjić predlaže da se zatvori deo Rajca za komercijalu i da se zatvori teren za srneću divljač ili da se izlovljava na celom terenu).
 • Diskutovali su :Sveta da stručna služba i Upravni odbor pripreme šta treba uraditi da se poboljša komercijalni lov, strategija razvoja lovnog turizma, da se naprave zatvorene čeke
 • Ćirić Miroslav je diskutovao o tome da za fazaneriju moraju da se nađu i drugi krivci, a ne samo Ljubiša, da mora da se utvrdi zašto je poslovala sa gubicima koji su uzroci doveli do toga? Da se utvrdi ko je krivac za takvo stanje?
 • Stamenović Zoran je predložio da se opozove Nadzorni odbor, jer nije dostavljen izveštaj o radu i da se za sledeću Sednicu pripreme novi predlozi za članove Nadzornog odbora.

 

Skupština je taj predlog izglasala jednoglasno.

 

 

 • Usvojen je izveštaj Disciplinske komisije.

 

Delegatsko pitanje Marković Slavoljuba – da se reše granice sa LU „Crni Vrh 1955” Bunar.

 

 

 TAČKA 4.  I  TAČKA 5.           

 

Izborna komisija u sastavu: Milivojević Zoran, Petrović Milivoje i Gajić Predrag je pregledala listiće za izbor člana Upravnog odbora, izbor Sekretara Udruženja – predložen je Dragan Guberinić sa potpisima od strane prisutnih delegata ,1 član disciplinske komisije. Listovi overeni pečatom.

Prozivkom je utvrđeno da je prisutno 18 članova skupštine. Svako je preuzeo po tri listića za glasanje i pristupio glasanju. Posle završetka glasanja i prebrojavanja listića od strane Izborne komisije objavljeni su sledeći rezultati glasanja:

Konstatovano je da su za članove Upravnog odbora izabrani: Đelić Đorđe (15 glasova), Čairović Miroslav (16 glasova), Ivanović Dragoje (16 glasova).

 

Konstatovano je da je za sekretara Udruženja izabran Dragan Guberinić sa 16 glasova za i 2 glasa protiv.

 

Konstatovano je da je za člana disciplinske komisije izabran Antić Bojan sa 9 glasova (najviše), Čekanović Saša je imao 2 glasa, Đuković Rajko je imao 6 glasova i 1 listić je bio nevažeći.

 

Sednica Skupštine završena je u 18 h i 30“.

 

Zapisnik vodila: Radosavljević Svetlana                           Predsednik Skupštine : Goran Radovanović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU