Vesti


Zapisnik sa 7. sednice Skupštine LU "Šumadija" Kragujevac

ZAPISNIK SA SEDME  SEDNICE  SKUPŠTINE LOVAČKOG UDRUŽENJA ’’ ŠUMADIJA’’ , ODRŽANE DANA 17.12.2013. GODINE

Sedma  redovna sednica Skupštine LU ’’Šumadija’’ Kragujevac , održana je dana 17.12.2013. godine , u prostorijama Crvenog krsta,ul.Svetozara Markovića br.7 u Kragujevcu ,  sa početkom u 16,00 časova (sala levo ).

Skupštinom predsedava Predsednik Skupštine LU ’’Šumadija’’,Kragujevac ,Radovanović Goran.

Prozivkom je utvrđeno da Skupštini prisustvuje 26 delegata skupštine  ( opravdano izostaju:Stevanović Zoran, Nikolić Radomir,Kandić Miroslav,Ilić Veroljub) , čime postoji mogućnost za punopravno odlučivanje.

Sdkupština je verifikovala mandat novoizabranim članovima skupštine :Savić Saši umesto Stamenović Zorana iz sekcije Crni Vrh i Pavlović Zoranu umesto Obradović Zorana iz sekcije Rujevica .

Usvojen je predloženi


DNEVNI RED

 

1. Verifikacija mandata predloženih članova Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora udruženja sa finansijskim izveštajem za period od 01.01.2013. do 31.10.2013. godine
4. Usvajanje finansijskog plana za 2014. godinu sa predlogm članarine za lovnu 2014/2015.godinu
5. Predlog izmena i dopuna Statuta L.U.Šumadija, Kragujevac.
6. Usvajanje izveštaja Disciplinske komisije
7. Izbor članova Nadzornog odbora
8. Razno

      Po završetku radnog dela sednice udruženje organizuje prigodan koktel za sve
      prisutne.


      TAČKA 2.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Lovačkog udruženja ’’Šumadija’’ ,Kragujevac održane dana 29.04.2013.godine.


TAČKA 3.

Predsednik Upravnog odbora ,Milosav Zimonjić pozdravio je prisutne u ime UO i u svoje lično ime, podneo je izveštaj o radu Uparvnog odbora između dve sednice o izvršenim radovima u Udruženju.
Predsednik skupštine,Goran Radovanović pohvalio je rad Skupštine i zalaganje Dragana Guberinića, sledeći zadatak UO da uradi plan aktivnosti i investicija za narednu Skupštinu .

Jednoglasno je usvojen izveštaj o radu Upravnog odbora udruženja sa finansijskim izveštajem za period od 01.01.2013. do 31.10.2013. godine


TAČKA 4.

Član skupštime Petrović Milovoje stigao je u 16h 32 minuta na početku 4.tačke.
Milosav Zimonjić obrazlošio je finansijski plan za 2014.godinu.Posle diskusije Jovanović Živana, Radotić Radenka ,Bošković Milovana jednoglasno je prihvaćen predloženi finansijski plan za lovnu 2014/2015 godinu i doneta je odluka o članarini
ODLUKA

  ČLANARINA ZA LONU 2014/2015.godinu

Članarina za REDOVNE ČLANOVE IZNOSI  9.000,00 DINARA
Uplata članarine vršiće se u četiri  rate zaključno sa 30.04.2013. godine :


I rata do 31.01.2014. godine u iznosu 2.250,00 dinara
II rata do 28.02.2014. godine u iznosu 2.250,00 dinara
III rata do 31.03.2014. godine u iznosu 2.250,00 dinara
IV rata do 30.04.2014. godine u iznosu 2.250,00 dinara

            uplata do 31.01.2014. godine je u fiksnom iznosu
za sve iznose koji se ne uplate u roku ( kraj meseca : februar,mart, april) vršiće se uvećanje iznosa za 10%
sve neizmirene uplate od 01.05.2014.godine uvećavaju se 10% za svaki mesec , a najviše 12. 600,00 dinara

NOVI ČLANOVI koji se prvi put učlanuju u Lovačko udruženje ’’Šumadija’’uplaćuju članarinu u iznosu 15.000,00 dinara

POVRATNICI  lovci koji su već bili članovi Lovačkog udruženja ’’Šumadija’’ , uplaćaju članarinu od 12.000,00 dinara
.

POČASNI ČLANOVI plaćaju  članarinu 5.000,00 dinara , do kraja aprila 2014. godine,
.

POMAŽUĆI ČLANOVI , koji ne  žele da prekinu članstvo u udruženju plaćaju članarinu u iznosu 4.000,00 dinara .

PRIPRAVNICI u narednoj godini plaćaju 4.000,00 dinara do polaganja na ime troškova ( knjige , troškovi polaganja, diplome ) a po položenom lovačkom ispitu uplaćuju članarinu kao redovni članovi .

ŽENE LOVCI   plaćaju članarinu u vrednosti lovne karte  .

Članovi LU ’’Šumadija’’ su u obavezi da odrade:
Tri ( 3) dnevnice u lovištu
(1) učešće u lovu na predatore

U sličaju ne mogućnosti odrađivanja dnevnice uplaćuje se 1500,00 dinara do 31.03.2014.godine


Obaveštenje : lovac treba da poseduje samo jednu lovnu kartu, lovna karta nema veze sa članstvom u lovačkom udruženju , jedna lovna karta važi na teritoriji cele Srbije.   
Sa ovom članarinom  LU ’’Šumadija’’ će investirati najbitnije radove i isfinansirala veće troškove kao što su :

izvršila blagovremeno ugovaranje i nabavku fazanskih pilića za lovište i komercijlni lov
zvršila povraćaj novačanih sredstava za projekte sekcija koje bi prihvatio UO Udruženja a tiče se isključivo izgradnje lovno tehničkih objekata u sekcijama u vrednosti 1 000,00 dinara po spiskovima sekcija redovnih lovaca 
izvršila redovna iplata ličnih dohodaka zaposlenih
izvršila blagovremena uplata ministarstvu za lovne karte
izvršila blagovremena uplata naknade za lovom zažtićene divljači
izvršila uplata članarine LSCS ( osiguranje lovaca , lovačke novine ,izrada planskih dokumenata , organizacija lovačkih ispita )
izvršila uplata osiguranja za štete na usevima pričinjene od divljači

Sveta Mađzarević : oseća se domaćinski duh i domaćinsko poslovanje , ide se uzlaznom linijom, predlaže da Skupština tromesečno zaseda , da donese odluku o počasnim ili starosnim lovcima.Predlaže da se nađe prostorija u kojoj bi bila izložena bogata istorijska arhiva lovstva koju poseduje i koju bi poklonio LU ''Šumadija'' .Nakon toga doneta je odluka
- Upravni odbor da formira komisiju koja će pripremiti Pravilnik o počasnim i starosnim lovcima.

 

TAČKA 5.

Posle diskusije Tmotijević Zorana,Petrović Radoslava;Guberinić Dragana ,Radovanović Gorana
po ovoj tačci dnevnok reda  Skupština je donela odluku

da se do sledeće skupštine radi na uskalađivanju statuta i pravilnika i da se predlozi izmena pripreme za sledeću skupštinu

 


TAČKA  6.

Goran Radovanović pohvalio je rad Disciplinske komisije  , smatra da izveštaj treba biti opširniji.Izveštaj Disciplinske komisije usvojen je jednoglasno.

TAČKA  7.


Izborna komisija u sastavu :
Ilić  Dragan
Obradović Miloš
Petrović Milivoje
Bakić Vlastimir
Gajić Predrag
utvrdila je ispravnost glasačkih listića , glasalo je 27 delegata , nakon prebrojavanja glasačkih listića  za izbor pet članova Nadzornog odbora izabrana su tri člana :
Stanišić Mirko – 22 glasa
Matanović Marko – 15 glasova
Đorđević Nebojša – 15 glasova
ostala dva člana  biće izabrana na narednoj Skupštini.

Pred kraj ove tačke stigao je član skupštine Milisavljević Jovan.

TAČKA 8.

Petrović Radoslav predlaže da se  kompletno uradi izmena i dopuna Statuta.

Blagojević Radoslav pohvalio je jedinstvo u radu , predlaže da lovci stariji od 60 godina imaju obaveznu dnevnicu – prihrana divljači, Sekcije koje poseduju prihvatilišta za fazansku divljač imaju obaveznu dnevnicu dežurstva.
Marković Slavoljub predlaže ako vremenski uslovi dozvoljavaju da se lovi fazanski petao za Novu godinu.

Matanović Marko – zahvalio se na ukazanom poverenju .

Radni deo skupštine završio se u 18h30minuta.

Zapisnik vodila :Ljiljana Gačević                   Predsednik Skupštine : Goran Radovanović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU