Vesti


Ценовник за ловну 2021/2022

На основу одредби: члана 8 став 2. члана 66. став 2. Закона о дивљачи и ловству, (Сл. гл. РС бр. 18/10) и  члана 34. Статута Ловачког удружења Шумадија, а у складу са одредбом члана 2. став 1. и члана 7. Правилника о проглашењу ловостајем заштићених врста дивљачи, трајању ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи у отвореним и ограђеним ловиштима, ограђеним деловима ловишта и полигонима за лов дивљачи, као и мерама заштите  регулисања бројности популација трајно заштићених и ловостајем заштићеним врста дивљачи (Сл. гл. РС бр. 75/10) члана 42 Правилника о газдовању ловиштем“

на седници одржаној.01.04.2021. године доноси:

 

 

Ц Е Н О В Н И К

 

ОДСТРЕЛА ДИВЉАЧИ, МЕСА ОДСТРЕЉЕНЕ ДИВЉАЧИ, УСЛУГА У ЛОВУ И ЦЕНА ЖИВЕ ДИВЉАЧИ У ЛОВИШТУ

ЛЕПЕНИЦА“

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:

 

1.     Овај ценовник је акт којим Ловачкоудружење „Шумадија“ одређује цене одстрела дивљачи, меса одстрељене дивљачи, услуга у лову и цена живе дивљачи у ловишту „Лепеница“ за ловну 2021/22  годину.

 

 

2.     Цена одстрела крупне дивљачи  са трофејом одређује се на основу:

Вредности трофеја по важећим мерилима Међународног  савета за ловство и дивљач (ЦИЦ):

 

-       Дивљи вепар (трофеј у вредности до 130,00 ЦИЦ поена)

-       Срндаћ (трофеј у вредности до 150,00 ЦИЦ поена)

 

Вредност трофеја по који имају мерне елементе , врши се на основу формула утврђених од стране ЦИЦ-а, а у складу са важећим прописима . Дивљач чији трофеј нема мерне елементе , односно трофеји који се не могу оценити (дивљи вепар који нема један секач, а исти је оштећен или недостајући услед дејства природних фактора; срндаћ чији је трофеј деформисан услед генетских или хормоналних поремећаја –перика, тулипанско роговље, као и роговље у бастиу или роговље са недостајућом граном) се наплаћује мимо овог предлога ценовника, у договору корисника ловишта са ловцем, пре или непосредно након одстрела;

 

            Цена одстрела дивљачи са трофејом који је мањи од граничних вредности исказаних у претходном ставу мора да буде услађена са вредношћу исказаном у издатој дозволи за лов, из одступање од највише +/- 10%. Цена одстрела дивљачи са трофејом који је већи од граничних вредности исказаних у претходном ставу , мора да буде усклађена са вредношћу исказаном у издатој дозволи за лов, из одступање од највише +/- 5%, уз претходни договор.

 

      Рањавање дивљачи наплаћује се само код крупне дивљачи и то:

  • Трофејна дивљач: 50% вредности трофеја на основу процене стручног пратиоца , а ако се рањена дивљач пронађе ловац плаћа разлику до пуне цене вредности трофеја; док се рањена дивљач без трофеја плаћа 100%.
  •  Цена меса одстрељене крупне дивљачи обрачунава се посебно , на основу тежине меса у кожи (код срнеће дивљачи без главе, утробе и ногу, а код дивљих свиња без утробе) .
  •  Цене одстрела ситне дивљачи ( исказана за целу јединку у кожи или перју) исказује се посебно за сваку врсту ситне дивљачи
  •  Појединачно исказане вредности у ценовнику су нето износи, исказани у еврима (ЕУР): Фактура се исказује у динарима, применом средњег курса НБ Србије ЕУР/ ДИН. на дан фактурисања .
  •   Ловачко удружеље „Шумадија“ на исказане нето износе у ценовнику обрачунава ПДВ у складу са прописима који важе у време фактурисања.
  • Уговором о пружању ловно-туристичких услуга, закљученим између ЛУ ''Шумадија'' и туристичке агенције, утврђује се провизија за услуге туристичке агенције. Плаћање провизије врши се  по фактури коју испоставља туристичка агенција, у складу са прописима о ПДВ-у.
  • ЛУ''Шумадија“може одобрити попуст на усвојене цене према потреби.
  • Члану ловачког удружења,који редовно измирује обавезе према удружењу, у виду чланарине и друге обавезе утврђене годишњим планом газдовања или другим актом удружења, одобрава се попуст од 70% на цене трофеја и меса крупне дивљачи. На ситну дивљач одобрава се попуст 80%,а за одстрел шакала , лисице, куне, сиве вране, гачца одобрава се попуст 100%

 

              

 

            

            Одлуком Управног одбора за чланове ЛУ 'Шумадија“'' могу се утврдити аконтативне уплате за одстрел дивљачи, које се врше истовремено са уплатом чланарине , а која се односи на ситну дивљач.

            Уколико се уплата одстрела врши аконтативно, обавезно се у књиговодству води посебна евиденција за ову намену а посебно се води уплата прописане - одређене чланарине.

 

            Уколико је ЛУ у ПДВ-у врши се обрачун ПДВ на уплаћену аконтацију(аванс), односно скида се са конта аконтативне уплате.

    

            Аконтативна уплата важи за ловну годину.

            Неискоришћен део аконтативе уплате сваког месеца се преноси на наредни месец.

            На крају ловне године укупан неискоришћен део аконтативне уплате се распоређује на извршени одстрел из ове намене по налогу за књижење.

 

            Попуст за чланове ЛУ исказан је појединачно за сваку ставку у Ценовнику и у Финансијском плану Газдовања ловиштем.

 

                      СРНДАЋ КОМЕРЦИЈАЛНИ ЛОВ

 

 

 

ЕУР

ЕУР

до

69.99 ЦИЦ

100,0

-

70,00 ЦИЦ

79,99 ЦИЦ

150,0

-

80,00 ЦИЦ

89,99 ЦИЦ

200,0

+ 10,00/1ЦИЦ

90,00ЦИЦ

104,99 ЦИЦ

300,0

+15,00/1ЦИЦ

105,00ЦИЦ

114,99 ЦИЦ

525,0

+20,00/1ЦИЦ

115,00ЦИЦ

129,99 ЦИЦ

825,0

+25,00/1ЦИЦ

130,00 ЦИЦ

149,99 ЦИЦ

1.200,0

+30,00/1ЦИЦ

 

Одстрел срне

 

60,00

 

     

Одстрел ланета

 

40,00

 

        Цена меса срндаћа мереног без главе , утробе и ногу износи 4Е/КГ    

ЦЕНЕ УСЛУГА У  ЛОВУ- ПО ДОГОВОРУ

СТРУЧНИ ПРАТИЛАЦ 20 ЕУРА ; ОРГАНИЗАЦИЈА ЛОВА 25 ЕУРА

ЗА ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА ШУМАДИЈА ОДОБРАВА СЕ ПОПУСТ НА ЦЕНЕ У КОМЕРЦИЈАЛНОМ ЛОВУ ОД 30% и лови се радним данима у својој секцији.

ЦЕНЕ ЗА ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА

 

 

 

РСД

РСД

до

69,99 ЦИЦ

3510,00

-

70,00ЦИЦ

79,99 ЦИЦ

5265,00

-

80,00ЦИЦ

89,99 ЦИЦ

7020,00

351,00/1ЦИЦ

90,00ЦИЦ

104,99 ЦИЦ

10530,00

526,50/1ЦИЦ

        105,00ЦИЦ

         БРОНЗА

        114,99ЦИЦ       

 

18427,50

 

115,00 ЦИЦ

СРЕБРО

129,99 ЦИЦ

18427,50

 

130,00ЦИЦ

ЗЛАТО

149,99 ЦИЦ

18427,50

 

Одстрел срне

 

2106,00

-

Одсрел ланета

 

1404,00

-

 

Цена меса срндаћа мереног без главе, утробе и ногу износи 140,40рсд/кг

Рањавање крупне дивљачи наплаћује се : трофејна дивљач 50% вредности трофеја на основу процене стручног лица ( стручног пратиоца) , а ако се рањена дивљач пронађе ловац плаћа разлику до пуне цене вредности трофеја; док се рањена дивљач без трофеја наплаћује 100%

-ПДВ на цену трофеја износи 20%, а на цену меса 10%

 

ЦЕНЕ ОДСТРЕЛА СА ТРОФЕЈОМ ДИВЉА

СВИЊА

 

 

 

ЕУРА

ЕУРА/ЦИЦ

 

  ДО   79,99 ЦИЦ

100,00

+ 0,0/1ЦИЦ

ОД     80,00ЦИЦ

ДО   89,99 ЦИЦ

120,00

+ 0,0/1ЦИЦ

ОД    90,00 ЦИЦ

ДО   99,99 ЦИЦ

200,00

+ 0,0/1ЦИЦ

ОД  100,00 ЦИЦ

ДО 109,99 ЦИЦ

300,00

+ 10,0/ЦИЦ

ОД  110,00 ЦИЦ

ДО 114,99 ЦИЦ

400,00

+ 20,0/ЦИЦ

ОД  115,00 ЦИЦ

ДО 119,00 ЦИЦ

500,00

+ 30,0/ЦИЦ

ОД  120,00 ЦИЦ

ДО 129,99 ЦИЦ

650,00

+ 40,0/ЦИЦ

 

Цена меса 2 Еура/кг

 

ЦЕНЕ ЗА ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА

 

 

 

РСД

РСД/ЦИЦ

 

ДО   79,99 ЦИЦ

3510,00

-

ОД   80,00 ЦИЦ

ДO   89,99 ЦИЦ

4212,00

-

OД   90,00 ЦИЦ

ДО   99,99 ЦИЦ

7020,00

-

ОД 100,00 ЦИЦ

ДО 109,99 ЦИЦ

10530,00

351,0/1 ЦИЦ

 ОД 110,00 ЦИЦ

ДО 114,99 ЦИЦ

14040,00

702,0/1 ЦИЦ

ОД 115,00 ЦИЦ

ДО 119,99 ЦИЦ

17550,00

1053,0/1 ЦИЦ

ОД 120,00 ЦИЦ

ДО 129,99 ЦИЦ

22815,00

1404,0/1 ЦИЦ

Одстрел крмаче преко 60кг

 

 

 

2106,00

 

Одстрел прасе и назиме до 59,99кг

 

 

 

1404,00

 

 

            Рањавањекрупне дивљачи наплаћује се : трофејна дивљач 50% вредност трофеја на основу процене стручног лица (стручног пратиоца), а ако се рањена дивљач пронађе ловац плаћа разлику до пуне цене вредности трофеја; док се рањена дивљач без трофеја наплаћује 100%

 

Цена меса 70,20 рсд/кг

 

-ПДВ на цену трофеја износи 20%, а на цену меса 10%                                   

           -Исказане цене у табели  за чланове удружења су цене које ће бити   фактурисане у износима који су исказани у табели.    

 

                                                        Л.У.“ШУМАДИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

         

ЦЕНЕ ОДСТРЕЛА СИТНЕ ДИВЉАЧИ

 

 

 

    ЦЕНЕ СИТНА ДИВЉАЧИ  - бруто износи са пдв -ом

 

Врста дивљачи

 

Зец

33,00 ЕУРА

Фазан

11,00ЕУРА

Препелица,грлица, гугутка

2,5ЕУРА

Дивља патка глувара,звиждара,кржу.

10,00ЕУРА

Дивљи голубгривнаш

6ЕУРА

Вук

100ЕУРА

Шакал

30ЕУРА

Лисица

20ЕУРА

Дивља мачка

20ЕУРА

Јазавац

20ЕУРА

Куна белица,куна златица

10ЕУРА

Јастреб кокошар

5ЕУРА

Сива врана,сврака, сојка,гачац

2,5ЕУРА

 

   ЦЕНЕ УСЛУГА У ЛОВУ

 

Врста услуге

Јединица мере

Цена по јед.мере

Организација лова

Један излазак

25ЕУРА

Организација лова ситна дивљач

Ловни дан

15ЕУРА

Стручни пратилац

Један излазак

20ЕУРА

Преводилац

Ловни дан

30ЕУРА

Коришћење ловачког пса

Ловни дан

15ЕУРА

Коришћење тер.возила

 

40ЕУРА

 

 

 

 

 

                                                      Л.У.“ ШУМАДИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU