Vesti


УПУТСТВО ЗА ЛОВ КРУПНЕ ДИВЉАЧИ У ЛУ ’’ШУМАДИЈА’’ КРАГУЈЕВАЦ

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ

УПРАВНИ ОДБОР
Број:228
Датум: 01. априла 2021. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Управни одбор, на основу члана 34. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број 662 од 14. 12. 2017. године, на седници одржаној дана 01. априла 2021. године, донео је

 

УПУТСТВО ЗА ЛОВ КРУПНЕ ДИВЉАЧИ У

Л.У. ’’ШУМАДИЈА’’ КРАГУЈЕВАЦ У

2021/2022. ГОДИНИ, СА ВИСИНОМ НАДОКНАДЕ ЗА УЛАЗАК У ЛОВИШТЕ

 

          Лов на срндаћа почиње 07.05.2021. и траје до 01.10.2021.године односно до испуњења Годишњег плана газдовања. Лов ће се организовати у два термина: петак вече /субота ујутру, субота вече / недеља ујутру , вече се лови од 16,00 часова до 21 час-у зависности кад пада мрак, јутро од сванућа до 08,00 часова.

          Број ловаца и пратиоца је ограничен, у лову може бити онолико ловаца и пратиоца колико је предвиђено за одстрел срндаћа, како се смањује број срндаћа предвиђен за одстрел тако се смањује и број ловаца и пратиоца у ловишту.

 

          Пријављивање ловаца за учешће у лову на срндаћа је до уторка до 16ч.Уплата за улазак у ловиште износи  500, 00 динара по изласку или 1500,00 динара ( једнократно) за сезону.

Напомена: за термине лова срндаћа издају се  две дозволе. Једна дозвола се издаје за вече, а друга се издаје  за јутро .

Сваки ловац, потенцијални учесник у лову срнеће дивљачи, обавезан је да попуни Захтев за издавање дозволе за лов на прописаном обрасцу уз обавезно евидентирање броја чеке са које би ловио.

 

          Лов на срндаћа организоваће  се на основу издате појединачне дозволе за лов од стране стручне службе удружења. На дозволи се уписује: име ловца,  датум одржавања лова, локалитет, место окуплања ловаца, време почетка и завршетка лова, име стручног пратиоца  и име координатора лова .

          Дозволе за лов срндаћа неће се издавати ловцима који нису измирили обавезе према удружењу по било ком основу. Стручног пратиоца и координатора лова одређује управник ловишта, уз услов да сваки ловац обезбеди - предложи стручног пратиоца.

          Сви ловци, учесници лова на срндаћа, дужни су да поштују време почетка и завршетка лова. Лов на срндаћа дозвољен је само са високих чека ( забрањено је шетање по ловишту). Свако непоштовање дисциплине или рокова имаће за последицу убудуће неиздавање дозволе за лов и дисциплинску одговорност. Ловци су дужни да се са оружјем понашају крајње одговорно и да се придржавају закона о оружју и муницији, у обавези су да поседују двоглед.

          За време лова на срндаћа дозвољено је пуцање на лисицу или друге штеточине.

Рањавање дивљачи наплаћује се 50% од вредности трофеја на основу процене стручног пратиоца, а ако се рањена дивљач пронађе ловац плаћа разлику до пуне цене вредности трофеја, док се рањена дивљач без трофеја плаћа100%.

Лови се дивљи вепар и прасе - назиме уз срндаћа.

          Стручни пратилац попуњава извештај из лова. У Извештај из лова уписује: број ловне карте ловца , број оружаног листа ловца, сваки пуцањ за време трајања лова, шта је одстрељено или промашено, тежину одстрељеног срндаћа ( срндаћ се мери без главе , ногу и утробе ), да ли је дошло до рањавања дивљачи. Попуњену дозволу ( извештај) доставља управнику ловишта најкасније до понедељка до 10 часова преко координатора, а у случају не поштовања упутства дозволе се неће издавати.

          Координатора лова  одређује УО на предлог Савета Секције и у свом извештају уписује: сва догађања у оквиру групе ловаца на тој локацији, време и број пуцњева, тежину одстрељене дивљачи , као и остало у вези времена почетка и завршетка лова.У колико је било неиндефикованих пуцњева од стране ловца, сви ловци са поменутог терена  се искључују из даљег лова .

 

Сваки промашај без обзира на коју дивљач, плаћа се 1000,00 динара .

Уплата уласка у ловиште не подразумева и обавезно издавање дозволе, већ се у случају већег броја пријављених ловаца, примењује правило првенства за ловце који имају на том локалитету изграђене чеке.

          Труп одстрељене крупне дивљачи обележава се маркицом после  вађења унутрашњих органа тако  што се маркица повлачи између костију подлактице или кроз кожу на  трбушној дупљи на начин да се ужи део повлачи кроз перфорацију и затеже тако да уклањање маркице није могуће без њеног физичког оштећења.

          Трофеј одстрељене дивљачи обележава се маркицом тако да уклањање маркице није могуће без њеног физичког оштећења.

          Маркицом се обележава и пластична кеса са унутрашњим органима одстрељене крупне дивљачи на начин да уклањање маркице није могуће без физичког оштећења .

          У случају да одстрељену дивљач, трофеје дивљчи и кесе са унутрашњим органима одстрељене дивљачи није могуће обележити маркицом ( нпр. маркице су изгубљене / оштећене услед нестручног руковања), одстрељена дивљач, трофеји дивљачи и кесе са унутрашњим органима одстрељене дивљчи обележавају се бројем евиденционе маркице тако што се тај број преписује из дозволе за лов на делове пластике, картона или платна који се чврсто везује за труп, трофеј или кесу на којима остају до момента службене  контроле.

•         Лов на дивље свиње-крмача почиње 01.јула

•         Појединачна уплата за један излазак износи 500,00 динара или 1500,00 динара за сезону (једнократно).

•         Гостовање на дивље свиње у износу од 1000,00 динара уплаћују  ловци који имају ловну карту и чланови су неког другог удружења - односи се на период када се обавља групни лов дивљих свиња.

•         Одстрелну таксу плаћа учесник у лову ( ловац)

•         Трофеј одстрељене дивљачи плаћа учесник  у лову ( ловац)

•         Примењује се ценовник ЛУ ‘’Шумадија’’ доступан на сајту www.lusumadija.rs или огласној табли удружења.

Сви ловци , учесници лова на дивље свиње, дужни су да поштују време почетка и завршетка лова (20-24 ч). Лов на дивље свиње дозвољен је само са високих чека (забрањено је шетање по ловишту). Свако непоштовање дисциплине или рокова имаће за последицу неиздавање дозволе за лов и дисциплинску одговорност. Ловци су дужни да се са оружјем понашају крајње одговорно и да се придржавају закона о оружју и муницији ,у обавези су да поседују светлосни уређај, уколико се ради о ноћним условима лова на црну дивљач.

Рањавање дивљачи напалаћује се 50% од вредности трофеја на основу процене стручног пратиоца, а ако се рањена дивљач пронађе ловац плаћа разлику до пуне цене вредности трофеја , док се рањена дивљач без трофеја плаћа100%.

          Стручни пратилац попуњава Извештај из лова. У извештај уписује  број ловне карте ловца , број оружаног листа ловца, сваки пуцањ за време трајања лова , шта је одстрељено или промашено , тежину одстрељене дивље свиње ( д. свиња се мери са главом у кожи без утробе), да ли је дошло до рањавања дивљачи . Попуњену дозволу ( извештај ) доставља управнику ловишта најкасније наредног дана после лова.

          После завршеног лова одстрељену срнећу дивљач, ловац допрема на фазанерију, а црну дивљач допрема Стручна служба.

Напомена: уплату за одстрел дивљчи са трофејом и месо дивљачи извршити одмах након добијања рачуна.

Следећа дозвола се не може подићи ако се не измире обавезе по претходној дозволи .

          Тремин пријема одстрељене диљајчи на фазанерији Шумарице:

•         Петак вече до 23 ч

•         Субота јутро до 10 ч

•         Субота вече до 23ч

•         Недеља јутро до 10 ч

                    Управни одбор, Стручна служба и Комисија  за узгој и заштиту.

                                                                                  ПРЕСЕДНИК,

                                                                             _________________

                                                                              Љубиша Ивановић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU