Vesti


ОДЛУКА О МЕРАМА И ПОСТУПАЊУ УСЛЕД ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ
УПРАВНИ ОДБОР
Број:492
Датум: 18. марта 2020. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Управни одбор, на основу члана 34. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број 662 од 14. 12. 2017. Године, Одлуке о проглашењу ванредног стања од 15.03.2020. године и чланом 16. став 1. тачка 2. Закона о раду, на седници одржаној дана 18. марта 2020. године, донео је

О Д Л У К У

о мерама и поступању запослених и чланова Удружења услед проглашење пандемије вируса Ковид19, а ради заштите здравља и безбедности на раду

 

Одобрава се набавка средстава за дезинфекцију руку, која су запослени и трећа лица дужни су да користе приликом уласка у просторије Удружења. Обавезно одржавање раздаљине запослених и трећих лица на 1 метру раздаљине, по могућности ношење заштитних маски (с обзиром на то да их тренутно нема у довољном броју у набавци).

Одобрава се набавка топломера како би запослени могли да измере телесну температуру како би се превентивно реаговало у случају да се код запосленог утврди повишена телесна температура, као један од симптома вируса Ковид19. Уколико запослени има повишену телесну температуру, исти се упућује на кућно лечење и даље тестирање, избегавање физичког контакта (руковање, грљење, љубљење) међусобно и са трећим лицима.

Забрањен је сваки вид окупљања/акција у току трајања ванредног стања. Овим се подразумева и обавезна акција бројања дивљачи, која се обуставља. С обзиром на константну комуникацију са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме, ова акција ће бити спроведена на алтернативан начин. Планска докуманта ће се радити на основу стручних процена, као и процена стручне службе и евиденције одстрела из предходног периода. О свему овоме ће чланови Удружења бити благовремено обавештени.

Забрана организовања лова и издавања дозвола за лов. Стручна служба корисника ловишта дужна је да самостално води рачуна о стабилности у ловиштима, као и бројности популације предатора.

Ловачки испити неће се огранизовати у току трајања варедног стања у Републици Србији.

Непоступање по наведеној одлуци Удружења може довести до дисциплинске одговорности чланова и запослених и евентуалног отказа.

Ова одлука се престаје да важи даном престанка ванредног стање у Републици Србији.

Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити на огласној табли Удружења.

Радно време у Удружењу од 9-14 часова.

 

Љубиша Ивановић

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU