Vesti


ОБАВЕШТЕЊЕ

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ШУМАДИЈА“ -  КРАГУЈЕВАЦ

Број:678/20

Дана: 16.06.2020. године

Крагујевац

 

 

На основу члана 26 чана 27 и члана 28. Правилника о дисциплинској и матерјалној одоговорности чланова и раднка ЛУ „Шумадија“ – Крагујевац , у предмету дисциплинске одговорности Савић Саше ,ловачке секције ''Црни Врх'' ,због теже повреде  из члана 9 став 2 тачка 33 Правилника о дисциплинској и матерјалној одговорности чланова и радника ЛУ ''Шумадија'' – Крагујевац ,дана 16.06.2020.године након закључене расправе ,већања и гласања Дисциплинска комисија,доноси 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Дисциплинска Комисија одлучујући по захтевима за покретање дисциплинског поступка бр.488 и 491обе од 17.03.2020.године, налази да је Савић Саша одговоран за кршење члана 9.став 2.тачка 33 Правилника о материјалној и дисциплинској одговорности чланова и радника ЛУ „Шумадија“ Крагујевац.

На основу пријава 324 и 325 од 21.02.2020.изјава чланова удружења – Горана Марковића ,Душана Степића ,Слободана Степића,  Љубиша Радојичић,Бојан Радојичић,Дарко Тодоровић,Живорад Лукић,који  су и лично дали изјаве Дисциплинској комисији 02.06.2020.и том приликом потврдили наводе из пријава ,као и писане изјаве окривљеног Саше Савића-Дисциплинска комисија је нашла да је исти Савић Саша против – правно присвојио имовину наведених чланова удружења ,да је исти Наведену повреду члана 9.ств 2.тачка 33 учинио својом кривицом са умишљајем у стању урачуњивости.

Дисциплинска комисија из истих изведених доказа налази да окривљени није прекршио члан 9.став2.тачке 22,27 и 38 како му се наведеним захтевима ставља на терет и у том делу прихвата одбрану окривљеног да он директно није оштетио ловачко удружење.

Дисциплинска комисија налази да је окривљени прекршио члан 9.став 2.тачка 33.који гласи:

Противправно присвајање дивљачи и друге имовине Удружења као и имовине чланова Удружења,Комисија налази да је одговоран у овом делу јер из свих изведених доказа произилази да је окривљени у више наврата злоупотребио поверење чланова удружења из секције у којој је био председник,на тај начин што је новац који му је поверен да уплати чланарине и одстрелне таксе ,задржавао за себе.

Дисциплинска комисија налази да је овакво понашање члана Л.У. „ Шумадија „ а у том тренутку председника секције „Црни Врх“ непримерено и по налажењу ове Комисије супротно дисциплинским правилима .

Појашњавамо имовински односи између окривљеног и подносиоца пријава ,у овом случају су уско везани са чланством у удружењу и поступци окривљеног су отежавали положај чланова секције ,подносилаца пријаве.

Дисциплинска комисија је ценила све олакшавајуће и отежавајуће околности и нашла као олакшавајућу околност да окривљени раније није дисциплински кажњаван,као и године чланства у Удржењу.

Дисциплинска комисија једногласно изриче дисциплинску меру из члана 9.став 1.тачка 3. па се Саша Савић од оца Славољуба рођен 23.01.1971.године у Крагујевцу са адресом –Неготинска бр.4 члан ловачке секције Црни Врх дисциплински кажњава 

 

мером забране лова у трајању од 1 ( једне ) године.

 

Правна поука :против одлуке Дисциплинске комисије окривљени и подносилац захтева могу уложити приговор писмено у 2 примерка Управном Одбору Удружења у року од 8 дана од дана пријема одлуке или истицања на огласној табли или сајту Удружења.

 

 

 

 

 

 

 

          Председник Дисциплинске Комисије

    Самаиловић Миливоје

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU