Vesti


Лов на дивље свиње – вепар и назиме чекањем

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ

УПРАВНИ ОДБОР
Број: 344
Датум: 26. маја 2022. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Управни одбор, на основу члана 34. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број 895/1 од 28. 12. 2021. године, на седници одржаној дана 26. маја 2022. године, донео је :

 

 

О Д Л У К У

 

Лов на дивље свиње – вепар и назиме чекањем почиње од 01. јуна 2022. године, уторком, средом и четвртком од 19,00 до 02,00 часа, а петком, суботом и недељом у времену договореним са Стручним лицем за газдовање ловиштем ‘‘Лепеница‘‘ док траје лов на срндаћа, а након тога лов ће се обављати у периоду од 19,00 до 02,00  часа, сваког дана, осим понедељка. Прасе почиње да се лови од 01.07.2022. године, а крмача од 01.08.2022. године.

Лов ће се спроводити у договору са стручном службом и кординаторима лова на територији те секције.

Сви ловци , учесници лова на дивље свиње, дужни су да поштују време почетка и завршетка лова. Лов на дивље свиње дозвољен је само са високих чека (забрањено је шетање по ловишту). Свако непоштовање дисциплине или рокова имаће за последицу неиздавање дозволе за лов и дисциплинску одговорност. Ловци су дужни да се са оружјем понашају крајње одговорно и да се придржавају закона о оружју и муницији ,у обавези су да поседују светлосни уређај, уколико се ради о ноћним условима лова на црну дивљач.

Рањавање дивљачи напалаћује се 50% од вредности трофеја на основу процене стручног пратиоца, а ако се рањена дивљач пронађе ловац плаћа разлику до пуне цене вредности трофеја , док се рањена дивљач без трофеја плаћа100%.

Сваки ловац, потенцијални учесник у лову на дивље свиње чекањем, обавезан је да попуни Пријаву за издавање дозволе за лов на прописаном обрасцу уз обавезно евидентирање броја чеке са које би ловио.

            Пријављивање ловаца за учешће у лову на дивље свиње чекањем, обавља се попуњавањем пријава за лов сваким радним даном у канцеларији Удружења, где ће попуњење пријаве ловци стављати у омот своје секције да би овлашћена лица за писање и издавање дозвола преузеле пријаве и благовремено исписали дозволе за лов.

            Лов на дивље свиње чекањем организоваће се на основу издате појединачне дозволе за лов од стране стручне службе удружења или овлашћеног лица за писање и издавање дозвола. На дозволи се уписује: име и презиме ловца, бр. Ловне карте, бр. Оружаног листа, калибар оружја са којим се лови, врста дивљачи за одстрел , датум издавања дозволе за лов, датум  који дан се лови тј. одржавања лова, име и презиме ловца који лови и име и презиме стручног пратиоца.

            У извештај о извршеном лову који прати издату дозволу за ловца и пратиоца уписује се: ловни ревир / локалитет и обавезно бр. Чеке са које се лови, датум лова , време почетка и завршетка лова, бр. дозволе за коју се пише извештај што прати дозволу за лов, датум кад је извештај написан, име стручног пратиоца.

 

Стручни пратилац попуњава извештај из лова. У Извештај из лова уписује: број ловне карте ловца ,сваки пуцањ за време трајања лова, шта је одстрељено или промашено, да ли је дошло до рањавања дивљачи. Дозволе без одстрела са извештајем који прати дозволу попуњену и потписану вратити овлашћеном лицу за писање и издавање дозволе за лов-кординатору, у договору са истим.

Труп одстрељене крупне дивљачи обележава се маркицом после  вађења унутрашњих органа тако  што се маркица повлачи између костију подлактице или кроз кожу на  трбушној дупљи и лепи тако да уклањање маркице није могуће без њеног физичког оштећења.

            Трофеј одстрељене дивљачи обележава се маркицом тако да уклањање маркице није могуће без њеног физичког оштећења.

            Маркицом се обележава и пластична кеса са унутрашњим органима одстрељене крупне дивљачи на начин да уклањање маркице није могуће без физичког оштећења.

 

•  Месо, одстрелну таксу и трофеј одстрељене дивљачи плаћа учесник  у лову (ловац).

•  Примењује се ценовник ЛУ ‘’Шумадија’’ доступан на сајту www.lusumadija.rs или огласној табли удружења.

 

После завршеног лова одстрељену Д.Свињу, ловац допрема на фазанерију до 24,00 часова уз најаву острела стручној служби или следеће јутро до 10,00 часова у договору са стручном службом.

Пријављивање одстрељене дивљачи и информације о пријему исте :

Управник : Милош Максимовић 065 / 20 - 40 - 902

Ловочувар : Милинко Николић 065 / 20 - 40 - 908

Ловочувар : Борис Ђорђевић 065 / 20 - 40 – 904

Ловочувар : Зоран Симовић 065 / 20 - 40 – 907

За време лова на дивљу свињу дозвољено је пуцање на лисицу или друге штеточине.

Напомена: уплату за одстрел дивљачи , трофеј, и месо дивљачи извршити у року до 30 дана након добијања рачуна.

Дозволе за лов дивљих свиња неће се издавати ловцима који нису измирили обавезе према удружењу по било ком основу.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК,

 

                                                                             _________________

                                                                              Љубиша Ивановић

 

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU