Vesti


УПУТСТВО ЗА ЛОВ КРУПНЕ ДИВЉАЧИ У Л.У. ’’ШУМАДИЈА’’ КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2024/2025. ГОДИНУ

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ
УПРАВНИ ОДБОР

Број: 474
Датум:  19. април 2024. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

 

Управни одбор, на основу члана 34. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број 1182 од 28.12.2023. године, на седници одржаној дана 19. април 2024. године, донео је :

 

 

УПУСТВО ЗА ЛОВ КРУПНЕ ДИВЉАЧИ У

Л.У. ’’ШУМАДИЈА’’ КРАГУЈЕВАЦ ЗА

2024/2025. ГОДИНУ

 

            Лов на Срндаћа, Д. Вепра и назиме / прасе почиње 17.05.2024. године и траје до 30.09.2024.године односно до испуњења Годишњег плана газдовања за 2024/2025 годину. Лов ће се организовати у четри термина:

 

Напомена: за термине лова Срндаћа, Д. Вепра и назиме / прасе издају се четири дозволе.

петак увече / субота јутро

субота увече / недеља јутро

 

петак увече од 16 : 00 до 21 : 00 ч / субота јутро од 04 : 00 до 08 : 00 ч

субота увече од 16 : 00 до 21 : 00 ч  / недеља јутро од 04 : 00 до 08 : 00 ч

 

            Број ловаца и пратиоца је ограничен, у лову може бити онолико ловаца и пратиоца колико је предвиђено за одстрел срндаћа, како се смањује број срндаћа предвиђен за одстрел тако се смањује и број ловаца и пратиоца у ловишту.

 

Сваки ловац, потенцијални учесник у лову срнеће дивљачи, обавезан је да попуни Пријаву за издавање дозволе за лов на прописаном обрасцу уз обавезно евидентирање броја чеке са које би ловио.

 

            Пријављивање ловаца за учешће у лову на срндаћа тј. попуњавања пријава за лов је од уторка од 09 : 00 до 17 : 00, Среда од 08 : 00 до 15 : 00, и до четвртка 09 : 00 до 15 : 00 часова, у канцеларији Л.У. где ће попуњење пријаве ловци стављати у омот своје секције да би овлашћена лица за писање и издавање дозвола преузеле пријаве у четвртак до 17 : 00 часова да би благовремено исписали дозволе за лов.

            Лов на срндаћа организоваће се на основу издате појединачне дозволе за лов од стране стручне службе удружења или овлашћеног лица за писање и издавање дозвола. На дозволи се уписује: име и презиме ловца, бр. Ловне карте, бр. Оружаног листа, калибар оружја са којим се лови, врста дивљачи за одстрел , датум издавања дозволе за лов, датум  који дан се лови тј. одржавања лова, име и презиме ловца који лови и име и презиме стручног пратиоца.

 У извештај о извршеном лову који прати издату дозволу за ловца и пратиоца уписује се : ловни ревир / локалитет и обавезно бр. Чеке са које се лови, датум лова , време почетка и завршетка лова, бр. дозволе за коју се пише извештај што прати дозволу за лов, датум кад је извештај написан, име стручног пратиоца.

 

Пратилац попуњава извештај из лова. У Извештај из лова уписује: број ловне карте ловца ,сваки пуцањ за време трајања лова, шта је одстрељено или промашено, да ли је дошло до рањавања дивљачи. Дозволе без одстрела са извештајем који прати дозволу попуњену и подписану вратити овлашћеном лицу за писање и издавање дозволе за лов, у договору са истим.

 

Напомена: уплату за одстрел дивљачи са трофејом и месо дивљачи извршити одмах након добијања рачуна.

Следећа дозвола се не може подићи ако се не измире обавезе по претходној дозволи.

Дозволе за лов срндаћа неће се издавати ловцима који нису измирили обавезе према удружењу по било ком основу.

 

            Сви ловци, учесници лова на срндаћа, дужни су да поштују време почетка и завршетка лова. Лов на срндаћа дозвољен је само са високих чека ( забрањено је шетање по ловишту – ПИРШ ). Свако непоштовање дисциплине или рокова имаће за последицу убудуће неиздавање дозволе за лов и дисциплинску одговорност. Ловци су дужни да се са оружјем понашају крајње одговорно и да се придржавају закона о оружју и муницији, и у обавези су да поседују двоглед.

            Забрањено је присуство деце ( малолетних лица ) у лову.

            За време лова на срндаћа дозвољено је пуцање на лисицу или друге штеточине.

 

Рањавање дивљачи наплаћује се 50% од вредности трофеја на основу процене стручног пратиоца и подношења извештаја стручној служби, а ако се рањена дивљач пронађе ловац плаћа разлику до пуне цене вредности трофеја, док се рањена дивљач без трофеја плаћа 100% .

 

            Координатора лова одређује УО на предлог савета секције, који тај предлог дефинише на основу предлога насељених места у оквиру секције и у свом извештају уписује: сва догађања у оквиру групе ловаца на тој локацији, време и број пуцњева, као и остало у вези времена почетка и завршетка лова.У колико је било неиндефикованих пуцњева од стране ловца, сви ловци са поменутог терена  се искључују из даљег лова.

 

Сваки промашај без обзира на коју је дивљач пуцано, плаћа се 1000,00 динара.

Код издавања дозвола у случају већег броја пријављених ловаца, прво се примењује правило првенства за ловце који су из тог насељеног места, а потом ловци који имају на том локалитету изграђене чеке.

Препорука: Препоручује се да маркице које секција добије за острел срндаћа према броју који им је додељен планом одстрела, распореди по насељеним местима према броју одстрељених срндаћа у тим местима предходне ловне године, из разлога лица која су овлашћена за писање и издавање дозвола за лов, и број маркица којима располажу и колико дозвола могу да издају. Комисија за узгој и заштиту дивљачи и стручна служба не утичу на расподелу маркица унутар секције и савета секције како ће се извршити прерасподела задужених маркица за одстрел дивљачи.

 

У случају да се деси штета на дивљачи маркица ће се обележити дивљач повућиће се из секције где се догодила и где је причињена штета на дивљачи.

            Труп одстрељене крупне дивљачи обележава се маркицом после  вађења унутрашњих органа тако  што се маркица повлачи између костију подлактице или кроз кожу на  трбушној дупљи на начин да се ужи део повлачи кроз перфорацију и затеже тако да уклањање маркице није могуће без њеног физичког оштећења.

            Трофеј одстрељене дивљачи обележава се маркицом тако да уклањање маркице није могуће без њеног физичког оштећења.

            Маркицом се обележава и пластична кеса са унутрашњим органима одстрељене крупне дивљачи на начин да уклањање маркице није могуће без физичког оштећења.

• Одстрелну таксу и трофеј одстрељене дивљачи плаћа учесник  у лову (ловац).

• Примењује се ценовник ЛУ ‘’Шумадија’’ доступан на сајту www.lusumadija.rs или огласној табли удружења.

 

После завршеног лова одстрељену срнећу дивљач или Д.Свињу, ловац допрема на фазанерију.

Пријављивање одстрељене дивљачи и информације о пријему исте :

 

Управник : Милош Максимовић     065 / 20 - 40 - 902

Ловочувар : Милинко Николић       065 / 20 - 40 - 908

Ловочувар : Борис Ђорђевић           065 / 20 - 40 – 907

Термин пријема одстрељене дивљачи на фазанерији Шумарице:

 

• Петак увече до 23 ч

 

• Субота јутро до 10 ч

 

• Субота увече до 23ч

 

• Недеља јутро до 10 ч

 

Управни одбор, Стручна служба и Комисија  за гајење и заштиту дивљачи.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК

                                                                              _________________

 

                                                                                 Предраг Џајевић

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU